Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo do unieważnienia przetargu, jeśli nie otrzyma dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Pytanie:

Instytut ma przyznawaną dotacje celową z ministerstwa praktycznie co roku, jednak nie mamy pewności, że taką otrzymamy. Związku z założonym programem i dotacją musimy ogłosić przetarg powyżej progów unijnych. Czy jest możliwość zapisu w siwz, który nie będzie sprzeczny z ustawą Pzp o niepodpisaniu umowy gdy takich środków nie otrzymamy oraz zapis, który spowoduje rozwiązanie umowy lub nieważność z tych samych powodów? Ministerstwo nie chce nam dać potwierdzenia, że taką dotację otrzymamy, a terminy i specyfika zamówienia wymaga już teraz ogłoszenia przetargu. Dotacja nie pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Odpowiedź:

Warto w tej sytuacji rozważyć przeprowadzenie postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, której zawarcie nie wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania finansowego. Następnie, gdy zamawiający będzie już miał do dyspozycji środki z dotacji przeprowadzi z wykonawcami postępowanie na bazie przepisów negocjacji z ogłoszeniem lub negocjacji bez ogłoszenia, gdzie terminy składania ofert są dużo krótsze.

 

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Podstawa prawna

- art. 93 ust. 1a i 1b, art. 99, art. 101 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

 • Podpis na dokumentach przetargowych

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Barana
  Aby zachować pisemną formę tzw. dokumentów przedmiotowych niezbędne jest nie tylko utrwalenie treści oświadczenia woli pismem, ale konieczne jest także własnoręczne podpisanie tego oświadczenia.
  Dokumenty przetargowe
 • Kontrola nad wykonywaniem umów

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zakres możliwej ingerencji zamawiającego w treść umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami zależy od przedmiotu kontraktów. Ingerencja zamawiającego w umowy jest dopuszczalna jest już na etapie siwz.
  Kontrola zamawiającego
 • Odwołanie do KIO

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wniesienie odwołania do KIO po upływie terminu składania ofert może dotyczyć wyłącznie części zamówienia, na które wykonawca wnoszący odwołanie złożył ofertę przetargową.
  Odwołanie do KIO po upływie terminu
 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
  Termin związania ofertą