Partnerzy serwisu:
Zakres możliwej ingerencji zamawiającego w treść umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami zależy od przedmiotu kontraktów. Ingerencja zamawiającego w umowy jest dopuszczalna jest już na etapie siwz.

Pytanie:

Jak daleko zamawiający może ingerować w umowy z podwykonawcami ? Wygraliśmy przetarg na zaprojektowanie i zainstalowanie instalacji solarnych w gminie x. Naszym podwykonawcą jest projektant. Wpisaliśmy do umowy z nim, że podwykonawca-projektant nie odpowiada i nie będzie ponosił kosztów zmian projektowych w przypadku żądań mieszkańców domów jednorodzinnych. Problem polega na tym, że zamawiającym jest gmina, natomiast prace wykonywane są w prywatnych domach, obawiamy się, że każdy z mieszkańców może mieć różne życzenia, co spowoduje zwiększenie naszych kosztów. Wójt ze zrozumiałych względów chce mieć dobre kontakty z mieszkańcami, dlatego zabrania nam wpisania do umowy z podwykonawca klauzul zabezpieczających.

Odpowiedź:

Zakres możliwej ingerencji zamawiającego w treść umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami zależy od przedmiotu kontraktów. W odniesieniu do umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zakres tej kontroli jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane.

Ingerencja na etapie siwz

Pierwsza ingerencja zamawiającego w umowy z podwykonawcami dopuszczalna jest już na etapie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku zamówień na roboty budowlane powinna ona zawierać:

a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje.

Ponadto umowa o roboty budowlane zawierać musi postanowienia dotyczące:

1. obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

2. wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;

3. obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;

4. zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

5. terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6. zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7. wysokości kar umownych, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom l ub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zgoda wykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma obowiązek podczas realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, przedłożyć zamawiającemu projekt takiej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

 

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Podstawa prawna

- art. 36 ust. 2 pkt 11, art. 143b, art. 143d ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Odwołanie do KIO

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wniesienie odwołania do KIO po upływie terminu składania ofert może dotyczyć wyłącznie części zamówienia, na które wykonawca wnoszący odwołanie złożył ofertę przetargową.
  Odwołanie do KIO po upływie terminu
 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Obowiązek łącznego szacowania zamówień ciąży na zamawiającym w przypadku, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa.
  Szacowanie wartości zamówień
 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
  Termin związania ofertą
 • Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Ustawy Pzp nie stosuję się do zamówień udzielanych instytucjom gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji.
  Nowa ustawa Pzp