Partnerzy serwisu:
Obowiązek łącznego szacowania zamówień ciąży na zamawiającym w przypadku, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa.

Pytanie:

Czy należy łącznie szacować wartość zamówienia na obsługę bankową i udzielenie kredytu długoterminowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zobowiązany do łącznego szacowania wartości zamówień publicznych dotyczących obsługi bankowej i udzielenia kredytu długoterminowego.

Obowiązek łącznego szacowania wartości zamówień ciąży na zamawiającym wówczas, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa.

Powyższe tożsamości oznaczają:

1. tożsamość podmiotowa - zamówienia możliwe są do zrealizowania przez jednego wykonawcę,

2. tożsamość przedmiotowa - zamawiane usługi (dostawy) służą do tego samego użytku lub mają to samo przeznaczenie,

3. tożsamość czasowa - zamówienia są dokonywane w tej samej perspektywie czasowej, obejmującej z reguły okres danego roku budżetowego lub okres realizacji określonego projektu.

 

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Podstawa prawna

- art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
  Termin związania ofertą
 • Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Ustawy Pzp nie stosuję się do zamówień udzielanych instytucjom gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji.
  Nowa ustawa Pzp
 • Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Zamawiający jest zobowiązany do poprawia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz tzw. inne omyłek związanych z ofertą. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości dokonania poprawki może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Poprawienie omyłek w ofercie