Partnerzy serwisu:
Ustawy Pzp nie stosuję się do zamówień udzielanych instytucjom gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji.

Pytanie:

Urząd Miejski w Słupsku planuje przeprowadzić postępowanie o zamówienie wspólne na świadczenie usług w zakresie badań lekarskich dla pracowników urzędu i jego jednostek organizacyjnych. Czy w takim przypadku można zawrzeć umowę z jednostką - osobą prawną Miasta, czyli Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w trybie zamówienia in-house ?

Odpowiedź:

W przedstawionej w pytaniu sytuacji nie można zawrzeć umowy w ramach zamówienia "in-house". Instytucja zamówień "in-house" została wykształcona w prawie wspólnotowym i dopuszczona przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Na grunt polskiego prawa została wprowadzona poprzez zapis w ustawie Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji. Muszą jednak łącznie zaistnieć następujące warunki:

- zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,

- organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,

- przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 4 pkt 13 ustawy Pzp).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Jednostki gospodarki budżetowej

W zasadzie już samo brzmienie powyższego artykułu przesądza czy można udzielić samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej zamówienia "in-house". Ustawa Pzp dopuszcza udzielania takich zamówień wyłącznie instytucjom gospodarki budżetowej. Tymczasem ustawa o finansach publicznych rozróżnia jednostki gospodarki budżetowej i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako osobne jednostki sektora finansów publicznych. Jednakże nawet traktując na potrzeby niniejszej opinii zakład jako instytucję gospodarki budżetowej odpowiedź na zadane pytanie moim zdaniem winna być negatywna.

 

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Podstawa prawna

- art. 4 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

 • Prawo do informacji o przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Zgodne z zasadą jawności, prawo do uzyskania informacji o procedurze przetargowej posiadają wykonawcy, uczestnicy przetargu, a także wszystkie inne podmioty.
 • Odrzucenie oferty z powodu nieuczciwej konkurencji

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Wykluczenie z powodu nieuczciwej konkurencji
 • Termin związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Ustawa Pzp szczegółowo określa terminy związania ofertą, Zależą one od wartości szacunkowej zamówienia. Wykonawca może dokonać przedłużenia tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.
  Bieg terminu związania ofertą