Partnerzy serwisu:
Zgodne z zasadą jawności, prawo do uzyskania informacji o procedurze przetargowej posiadają wykonawcy, uczestnicy przetargu, a także wszystkie inne podmioty.

Pytanie:

Czy firma, która nie brała udziału w postępowaniu przetargowym i nie złożyła ofert ma prawo żądać wglądu do ofert i protokołu?

Odpowiedź:

Tak, jest to możliwe. Postępowanie o zamówienie publiczne jest bowiem jawne.

Zasada jawności jest jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych. Zgodnie z art. 8 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Odpowiedzialność za sposób przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami Pzp, w tym z zasadą jawności, spoczywa na zamawiającym. Powinien on zapewnić pełną jawność prowadzonych postępowań oraz powszechny dostęp do informacji dotyczących dokumentacji przebiegu postępowania, przy czym jawne są nie tylko dokumenty sporządzane w trakcie postępowania, ale także składane przez wykonawców, w tym oferty. Powszechny dostęp do informacji oznacza, że nie tylko wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przetargowym, ale także wszystkie inne podmioty, mają prawo do pozyskania informacji o procedurze przetargowej.

Kup tańsze mieszkanie od komornika Licytacje komornicze z całego kraju

Publiczne otwarcie ofert

Zasada jawności przejawia się np. w publicznym otwarciu ofert. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Oferta może być otwarta tylko publicznie, co oznacza, że w otwarciu może uczestniczyć każdy zainteresowany podmiot. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje:

- kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Przekazanie informacji

Informacje te, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Przekazanie musi być dokonane niezwłocznie, a więc teoretycznie jest możliwe już w dniu otrzymania wniosku przez zamawiającego. Wniosek taki może złożyć każdy zainteresowany podmiot, który nie był obecny na otwarciu ofert.

Podstawa prawna

- art. 8, art. 38 ust. 3, art. 86 ust. 2, art. 96 ust. 1-3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

 • Odrzucenie oferty z powodu nieuczciwej konkurencji

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Wykluczenie z powodu nieuczciwej konkurencji
 • Termin związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Ustawa Pzp szczegółowo określa terminy związania ofertą, Zależą one od wartości szacunkowej zamówienia. Wykonawca może dokonać przedłużenia tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.
  Bieg terminu związania ofertą
 • Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Zamawiający jest zobowiązany do poprawia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz tzw. inne omyłek związanych z ofertą. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości dokonania poprawki może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Poprawienie omyłek w ofercie
 • Warunki gwarancji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, okres gwarancji wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.