Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pytanie:

Czy jedna osoba może podpisać dwie osobne oferty w przetargu nieograniczonym? Oferty zostały złożone przez dwie różne firmy, różne nazwy osobne nipy i regony, lecz ten sam adres i telefony kontaktowe. Jedna z firm, firma A zawarła porozumienie z firmą B na podwykonawstwo. Porozumienie zawarła ta sama osoba z samą sobą, na pieczątkach jest (Pani X w zastępstwie kierownika firmą A z Panią X Prezes Zarządu firma B). Oferty podpisane są tak jak na porozumieniu Pani X w zastępstwie kierownika firma A z Panią X Prezes Zarządu firma B. W obydwóch ofertach jest oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Różnica w cenie między jedną firmą A, a firmą B, to nie całe 13 zł brutto. Jedna z tych ofert jest najtańsza - jest jeszcze firma C która przegrywa w przetargu z firmą A i B. Co zrobić z ofertami firm A i B?

Odpowiedź:

Sam fakt podpisania dwóch ofert przez jedną i tą samą osobę nie daje samoistnej podstawy do ich odrzucenia. Zamawiający musi znaleźć dodatkowe argumenty pozwalające uznać złożenie takich ofert za czyn nieuczciwej konkurencji.

W opisanym stanie faktycznym, w odniesieniu do samej okoliczności podpisania dwóch odrębnych ofert złożonych w tym samym postępowaniu przez tą samą osobę, nie można znaleźć podstawy prawnej uzasadniającej ich odrzucenie. Zamawiający powinien jednak dodatkowo zbadać i ocenić, czy w postępowaniu nie doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Dodatkowo zamawiający powinien ustalić czy złożone przez wykonawców oświadczenia o tym, że nie należą do żadnej grupy kapitałowej są w istocie zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Warto pamiętać, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Oceniając opisaną w pytaniu sytuację z punktu widzenia uczciwej konkurencji można uznać, iż z faktu złożenia dwóch ofert podpisanych przez jedną i tą samą osobę pośrednio da się wywnioskować, iż zamiarem wykonawców mogło być manipulowanie sytuacją w postępowaniu. Trudno bowiem założyć, iż podpisująca obie oferty osoba pozbawiona była wiedzy i wpływu na ceny i zawartość złożonych ofert. Warto pamiętać, iż fakt niewielkiej różnicy cenowej nie musi tu przesądzać o bezstronności działań wykonawców. Być może cel ich działania nie wiązał się bowiem z próbą uzyskania zamówienia za wyższą cenę lecz np. zaoferowania odmiennego sposobu lub formy świadczenia.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wyjaśnienia wykonawcy

Poprawność złożonych ofert również nie jest pewnym dowodem na brak zmowy przetargowej. Wykonawca może bowiem zawsze uchylić się od podpisania umowy np. nie wnosząc zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na podstawie przekazanych w pytaniu danych ciężko jest przesądzić czy działanie wykonawców nosiło znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający powinien ocenić to samodzielnie w sposób obiektywny, analizując treść wszystkich złożonych wraz z ofertami dokumentów. Dokładnie zbadanie przez zamawiającego ofert, z ewentualnym wykorzystaniem procedury wyjaśnienia treści ofert w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp powinno doprowadzić do ustalenia czy czynności wykonawców powinny zostać uznane za naruszenie uczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Podstawa prawna

- Art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z nr 113, poz. 759 ze zm.),

- Art. 4 pkt 4 i 14 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 ze zm.),

- Art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).

 • Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę nie mogą doprowadzić do zmiany treści oferty. Jeśli jednak zamawiający uzupełnia ofertę o parametry w niej wcześniej nie umieszczone, treść oferty ulega zmianie.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Termin związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Ustawa Pzp szczegółowo określa terminy związania ofertą, Zależą one od wartości szacunkowej zamówienia. Wykonawca może dokonać przedłużenia tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.
  Bieg terminu związania ofertą
 • Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Zamawiający jest zobowiązany do poprawia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz tzw. inne omyłek związanych z ofertą. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości dokonania poprawki może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Poprawienie omyłek w ofercie