Partnerzy serwisu:
Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę nie mogą doprowadzić do zmiany treści oferty. Jeśli jednak zamawiający uzupełnia ofertę o parametry w niej wcześniej nie umieszczone, treść oferty ulega zmianie.

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych jeden z wykonawców przygotowując formularz ofertowy nie zawarł pełnego opisu przedmiotu zamówienia dla kilku pozycji (opisu wymaganego przez zamawiającego). Prawdopodobnie przerabiał formularz przygotowany przez zamawiającego i stworzył zbyt wąską kolumnę - w efekcie część opisu została ucięta. Czy zamawiający w takiej sytuacji powinien odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako niezgodną z siwz ? Ucięta część dotyczy np. grubości folii. Czy zamawiający może być pewny, że wykonawca oferuje i wycenił wymaganą przez niego grubość folii? Czy wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty - i czy nie zmieni to treści oferty, jeśli wykonawca w wyniku wyjaśnień uściśli jaką folię oferuje? Czy może stwierdzoną niezgodność oferty z siwz należy poprawić jako omyłkę ? Jeśli tak, to jaką? Zamawiający nie żądał żadnych dokumentów przedmiotowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymogom.

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności zamawiający powinien dokonać oceny czy opis proponowanego asortymentu stanowi dokument, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dokumenty typu opis należy do grupy dokumentów, których zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Jeżeli dokument złożony przez wykonawcę pełni funkcję dokumentu potwierdzającego spełnianie stawianych warunków i zawiera błędy, zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wykonawcę do uzupełnienia dokumentu.

Jeżeli formularz ofertowy skonstruowany został w taki sposób, że wykonawca zobowiązany był wykazać proponowane przez siebie parametry, to formularz ten stanowi treść oferty. W przypadku, gdy treść oferty jest niezgodna siwz zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę jeżeli niemożliwe będzie dokonanie poprawienia innej omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Tym samym analizie podlegać będzie możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Niemniej jednak wyjaśnienia nie mogą doprowadzić do zmiany treści oferty co miałoby miejsce w przypadku, gdyby zamawiający uzupełnił treść oferty o parametry w niej nie umieszczone.

 

Kup taniej od komornika Licytacje, licytacje komornicze - najnowsze ogłoszenia z całej Polski

Podstawa prawna

- art. 26, art. 87, art. 89 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907);

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).

 • Termin związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Ustawa Pzp szczegółowo określa terminy związania ofertą, Zależą one od wartości szacunkowej zamówienia. Wykonawca może dokonać przedłużenia tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.
  Bieg terminu związania ofertą
 • Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Zamawiający jest zobowiązany do poprawia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz tzw. inne omyłek związanych z ofertą. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości dokonania poprawki może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Poprawienie omyłek w ofercie