Partnerzy serwisu:
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Pytanie:

Czy termin pierwotny związania ofertą to ten, gdzie nie bierze się pod uwagę przedłużenia w wyniku odwołań wniesionych do KIO ? Otwarcie ofert nastąpiło 26.02.2015 r. Każdy oferent był związany ofertą 90 dni - do 26.05.2015 r. Ze względu na wniesione odwołanie termin ważności ofert wydłużył się do 10.06.2015 r. Który termin w tym przypadku uznajemy za pierwotny? Czy przedłużenie związania ofertą powinno nastąpić do 26.05.2015 r. czy do 10.06.2015 r.? Po odwołaniach w KIO zamawiający miał obowiązek odrzucić ofertę, którą wybrał jako najkorzystniejszą. Zostało dwóch oferentów. Czy każdy z nich powinien wnieść ponownie wadium, ponieważ zostało ono wcześniej zwrócone? Czy wadium powinno się wnieść już 26.05.2015 r.? Czy zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, który nie przedłużył oferty i nie wniósł wadium, jeżeli drugi z oferentów dopełnił tego obowiązku?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku, termin związania ofertą minął 10.06.2015 r. Niestety z opisanego stanu faktycznego nie wynika, kiedy upływał termin ważności wadium , ale jeżeli był on równy pierwotnemu terminowi związania ofertą, to wadium powinno zostać przedłużone na okres równy terminowi związania ofertą, a więc od 26.05.2015 r. co najmniej do 10.06.2015 r. Dla skutecznego wydłużenia ważności wadium i zachowania jego ciągłości niezbędne jest, aby wadium zostało przedłużone najpóźniej w dniu 26.05.2015 r. A zatem zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą, ale wybór oferty najkorzystniejszej musi nastąpić w terminie związania ofertą.

Zawieszenie terminu związania ofertą może nastąpić w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Stanie się tak w sytuacji, gdy odwołanie zostanie wniesione po upływie terminu składania ofert, o czym stanowi dyspozycja art. 182 ust. 6 ustawy Pzp. Zawieszenie terminu związania będzie trwało do chwili ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dyspozycję art. 184 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający, nie później niż na siedem dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Ale jeżeli odwołanie zostało wniesione już po wyborze najkorzystniejszej oferty, wówczas do przedłużenia ważności wadium wzywa się tylko tego wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wypływa z tego wniosek, że pomimo zawieszenia stanu związania ofertą dla pozostałych wykonawców ich oferty mogą utracić charakter wiążący, a to z uwagi na pozbawienie tych ofert zabezpieczenia zawarcia umowy w postaci wadium.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika Licytacje komornicze z całej Polski

Różne powody przedłużenia terminu związania ofertą

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Przy czym zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Na gruncie tego przepisu należy rozróżnić przedłużenie terminu związania ofertą na wniosek zamawiającego oraz z własnej woli wykonawcy.

W pierwszym przypadku ustawodawca wyraźnie ograniczył , zamawiającemu możliwość przedłużania stanu związania, w jakim znajdują się wykonawcy. Zamawiający tylko raz w całym postępowaniu może się zwrócić do wykonawców o przedłużenie terminu związania i nie może tego uczynić później niż co najmniej na trzy dni przed upływem dotychczasowego okresu związania, a nadto nie może wnioskować o przedłużenie związania na okres dłuższy niż 60 dni. Co ważne, wniosek zamawiającego nie rodzi po stronie wykonawcy obowiązku złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przedłużenia związania ofertą. Decyzja ta należy wyłącznie do wykonawcy.

Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 85 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Ustawy Pzp nie stosuję się do zamówień udzielanych instytucjom gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji.
  Nowa ustawa Pzp
 • Prawo do informacji o przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Zgodne z zasadą jawności, prawo do uzyskania informacji o procedurze przetargowej posiadają wykonawcy, uczestnicy przetargu, a także wszystkie inne podmioty.
 • Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Zamawiający jest zobowiązany do poprawia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz tzw. inne omyłek związanych z ofertą. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości dokonania poprawki może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Poprawienie omyłek w ofercie