Partnerzy serwisu:
Wniesienie odwołania do KIO po upływie terminu składania ofert może dotyczyć wyłącznie części zamówienia, na które wykonawca wnoszący odwołanie złożył ofertę przetargową.

W przypadku gdy zamawiający dopuści postanowieniami siwz możliwość składania ofert częściowych, wykonawca może zdecydować czy złożyć ofertę na wszystkie z części (zadań) czy na dowolnie wybrane. Konsekwencją podjęcia decyzji o złożeniu oferty na wybrane części jest możliwość wniesienia odwołania do KIO od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności podjętych przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert wyłącznie na te z części zamówienia, które wykonawca wnoszący odwołanie objął ofertą przetargową.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wykonawca wnosząc odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na czynności lub zaniechania zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia, którego odwołanie dotyczy. Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania wykazania przesłanek materialno-prawnych stanowiących - zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy PZP - o istnieniu interesu w uzyskaniu przez wnoszącego odwołanie danego zamówienia, a także poniesienia lub możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

W wyroku KIO z dnia 02 stycznia 2013 r. (sygn. akt: KIO 2722/12) skład orzekający oddalił odwołanie wykonawcy, który złożył odwołanie na niezgodne z przepisami ustawy Pzp działania podejmowane w postępowaniu przez zamawiającego, jednak sam wnoszący odwołanie w tych częściach których rozstrzygnięcie zaskarżył nie złożył oferty.

Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie Izba uznała za oczywiste, wnoszący odwołanie, który nie złożył oferty w zadaniach w których neguje wybór wykonawcy dokonany przez zamawiającego, nie może ponieść z tego tytułu uszczerbku. Ugruntowany jest w doktrynie i orzecznictwie pogląd, że przez szkodę należy rozumieć uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy, jakiego doznaje lub dozna poszkodowany wykonawca w wyniku określonego działania lub zaniechania zamawiającego. Brak złożenia oferty skutkuje brakiem możliwości poniesienia takiego uszczerbku a w konsekwencji możliwością wniesienia odwołania.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika Licytacje komornicze

 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Obowiązek łącznego szacowania zamówień ciąży na zamawiającym w przypadku, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa.
  Szacowanie wartości zamówień
 • Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Ustawy Pzp nie stosuję się do zamówień udzielanych instytucjom gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji.
  Nowa ustawa Pzp
 • Prawo do informacji o przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Zgodne z zasadą jawności, prawo do uzyskania informacji o procedurze przetargowej posiadają wykonawcy, uczestnicy przetargu, a także wszystkie inne podmioty.