Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń do ich złożenia.

Pytanie:

Reprezentuję podmiot, który po otwarciu ofert na realizacje robót budowlanych miał najniższą ofertę i jedyną będącą poniżej budżetu zamawiającego-kwota oferty wynosiła poniżej 5 mln euro. Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ nie odpowiadała wymogom siwz kosztorysie ofertowym brak czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S). Z tego też powodu zamawiający unieważnił postępowanie, z uwagi na odrzucenie oferty, która jako jedyna mieściła się w zakresie kwoty jaką przeznaczył na realizacje zamówienia. Co można zrobić w takiej sytuacji, napisać odwołanie, poprosić o wyjaśnienie? Te dane nie miały wpływu na kwotę oferty, bo w innych dokumentach jest ona też zawarta (np. formularz ofertowy). Po prostu przedstawiono wydruk kosztorysu jako wersję uproszczoną, znajdowały się w nim przedmiary i ceny jednostkowe. Czy zamawiający nie był zobowiązany tylko do wezwania firmy do uzupełnienia tych brakujących danych?

Odpowiedź:

Jeśli w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, w ofercie brak wskazania czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S), od których zgodnie ze wzorem umowy uzależniona była wartość faktycznego wynagrodzenia wykonawcy, zamawiający był zobowiązany do odrzucenia takiej oferty. Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzupełnienie oferty o takie dane byłoby niedopuszczalne.

Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania .

Kup taniej od komornika Licytacje komornicze z całej Polski

Potwierdzenie udziału w postępowaniu

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu

A zatem uzupełniać można pełnomocnictwa oraz oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, tj. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Dokumentami takimi nie są kosztorysy, ani ich części.

Informacje dotyczące czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S) były niezbędne do rozliczenia zamawiającego z wykonawca i stanowiły merytoryczną treść oferty. Dlatego też nie powinny być one uzupełniane, nawet w drodze wyjaśnień wykonawcy. Wobec zapisów umowy żądania tych informacji nie powinno się uznać za wymogi o charakterze informacyjnym lub formalnym.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Unieważnienie przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zamawiający ma prawo do unieważnienia przetargu, jeśli nie otrzyma dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
  Unieważnienie przetargu z powodu braku dofinansowania z UE
 • Podpis na dokumentach przetargowych

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Barana
  Aby zachować pisemną formę tzw. dokumentów przedmiotowych niezbędne jest nie tylko utrwalenie treści oświadczenia woli pismem, ale konieczne jest także własnoręczne podpisanie tego oświadczenia.
  Dokumenty przetargowe
 • Odwołanie do KIO

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wniesienie odwołania do KIO po upływie terminu składania ofert może dotyczyć wyłącznie części zamówienia, na które wykonawca wnoszący odwołanie złożył ofertę przetargową.
  Odwołanie do KIO po upływie terminu
 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Obowiązek łącznego szacowania zamówień ciąży na zamawiającym w przypadku, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa.
  Szacowanie wartości zamówień