Partnerzy serwisu:
Jeśli pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem innego podmiotu występuje rozbieżność, zamawiający powinien skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i uzyskać stosowne wyjaśnienia.

Pytanie:

W formularzu oferty, w miejscu gdzie zamawiający prosił o podanie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeden z wykonawców (wykonawca A) nie tylko określił tę część, jako: "wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych", ale również wskazał z nazwy podwykonawcę. Jest to firma B, któremu powierza te prace (czego robić nie musiał). Jednocześnie wykonawca A przy wykazywaniu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia posłużył się pracami wskazanego podwykonawcy firmy B (umieścił jego prace w wykazie robót i przedstawił wystawione na firmę B referencje). Firma B - podwykonawca i równocześnie inny podmiot, na którego zasobach polegał wykonawca A, w zobowiązaniu do oddania wykonawcy A do dyspozycji zasobów wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia (wymaganym na podstawie art. 26 ust. 2b) informuje, że: "przekazanie wiedzy i doświadczenia będzie dokonywane w drodze świadczenia usług konsultacji". Nie ma tu zatem mowy o tym, że firma B w charakterze podwykonawcy zrealizuje część zamówienia wskazaną przez wykonawcę A jako roboty budowlane i wykończeniowe. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się zamawiający: prosić o wyjaśnienie tej "rozbieżności", a w przypadku gdy wykonawca A przedstawi nowe zgodne już dokumenty uznać, że oferta jest prawidłowa czy jednak potraktować to jako zmianę treści oferty i ją odrzucić?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W opisanym przypadku zamawiający powinien wyjaśnić rozbieżności pomiędzy formularzem oferty złożonym przez wykonawcę, a zobowiązaniem innego podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.

W opisanym stanie faktycznym pomiędzy treścią oferty i zobowiązania innego podmiotu występuje rozbieżność, której bez uprzedniej konsultacji z wykonawcą nie da się uznać za możliwą do poprawienia omyłkę. Zamawiający powinien skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i uzyskać stosowne wyjaśnienia.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

- Art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 • Ile trwa przetarg ?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Średni czas trwania procedury przetargowej dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych wynosił w 2014 roku 34 dni kalendarzowe.
  Czas trwania przetargu
 • Uzasadnienie odrzucenia oferty

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Przygotowane przez zamawiającego zawiadomienie musi zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne.
  Uzasadnienie odrzucenia oferty
 • Wykonywanie powierzonych czynności

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Kierownik zamawiającego każdorazowo powinien umocować pracownika do wykonania konkretnych czynności w danym postępowaniu.
  Wykonywanie powierzonych czynności przez zastępcę
 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ustawa Pzp dopuszcza przedłużenie terminu związania ofertą. Warunkiem takiego przedłużenia jest jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium albo wniesienie nowego.
  Przedłużenie terminu związania ofertą