Partnerzy serwisu:
Średni czas trwania procedury przetargowej dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych wynosił w 2014 roku 34 dni kalendarzowe.

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa minimalne terminy na składanie ofert, które zobowiązany jest wyznaczyć zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Procedura przetargowa wymaga jednak od zamawiających wykonania szeregu czynności nie zależnych od wyznaczonego terminu składania ofert. W konsekwencji średni czas trwania procedury przetargowej dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych wynosił w 2014 roku 34 dni kalendarzowe.

Podejmując decyzję w jakim trybie zostanie udzielone zamówienie publiczne zamawiający w szeregu przypadków musi rozważyć ile czasu trwać będzie procedura wyboru wykonawcy. Średni czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybach podstawowych (patrz: art. 10 ust. 1 ustawy PZP) od kilku lat nie ulega większym zmianom.

W opublikowanym* sprawozdaniu Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku poinformowano, w oparciu o dane zawarte w ogłoszeniach opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i w Dzienniku Urzędowym UE, że średni czas trwania postępowania o wartości nie przekraczającej progów unijnych (ustalonych art. 11 ust. 8 ustawy PZP), liczony od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu do daty zawarcia umowy wskazanej w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, w roku 2014 wyniósł 34 dni podczas gdy w roku 2013 wynosił 32 dnia a w latach 2011 - 2102 było to 31 dni.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

W podziale na poszczególne tryby wskaźnik ten kształtował się następująco:

- przetarg nieograniczony - 33 dni (2013 - 32 dni; 2012 - 31; 2011 - 31),

- przetarg ograniczony - 67 dni (2013 - 62 dni; 2012 - 60; 2011 - 60),

- negocjacje z ogłoszeniem - 92 dni (2013 - 93 dni; 2012 - 74; 2011 - 73),

- dialog konkurencyjny - 162 dni (2013 - 131 dni; 2012 - 76; 2011 - 68),

- licytacja elektroniczna - 32 dni (2013 - 31 dni; 2012 - 32; 2011 - 33).

Natomiast, jak wynika z ogłoszeń opublikowanych w roku 2014 przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym UE, a więc w przypadku postępowań o wartości powyżej progów UE, przeciętny czas trwania postępowania, liczony od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu do daty zawarcia umowy wskazanej w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, wyniósł 90 dni (w roku 2013 - 92 dni; w 2012 - 86 dni; w 2011 - 81 dni).

W podziale na poszczególne tryby wskaźnik ten kształtował się następująco:

- przetarg nieograniczony - 89 dni (2013 - 91; 2012 - 86; 2011 - 80),

- przetarg ograniczony - 117 dni (2013 - 130; 2012 - 112; 2011 - 117),

- negocjacje z ogłoszeniem - 159 dni (2013 - 130; 2012 - 161; 2011 - 228),

- dialog konkurencyjny - 251 dni (2013 - 275; 2012 - 226; 2011 - 204).

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

* patrz: www.uzp.gov.pl

 • Uzasadnienie odrzucenia oferty

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Przygotowane przez zamawiającego zawiadomienie musi zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne.
  Uzasadnienie odrzucenia oferty
 • Wykonywanie powierzonych czynności

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Kierownik zamawiającego każdorazowo powinien umocować pracownika do wykonania konkretnych czynności w danym postępowaniu.
  Wykonywanie powierzonych czynności przez zastępcę
 • Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
  Unieważnienie umowy przetargu
 • Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń do ich złożenia.
  Dokumenty przetargowe