Partnerzy serwisu:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.Samo przystawienie pieczątek nie oznacza, że została zachowana forma pisemna.

Pytanie:

Wykonawca podpisał formularz ofertowy i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Pozostałe dokumenty takie jak lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób i narzędzi, wyciąg z KRS nie zostały podpisane (wszędzie są pieczątki ale brak podpisu).

Ponadto nie zostały podpisane takie dokumenty jak program szkolenia i kalkulacja kosztów stanowiące treść oferty (dokumenty, których formalnie nie można uzupełniać). Jak postąpić w tej sytuacji?

Odpowiedź:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wynika to z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp. Samo przystawienie pieczątek nie oznacza, że została zachowana forma pisemna. Przyjmując, że program szkolenia i kalkulacja kosztów są dokumentami stanowiącymi treść oferty, powinna ona zostać ona odrzucona.

Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Skoro na dokumentach tych nie złożono podpisu, a jedynie opatrzono je pieczęciami, należy przyjąć, że nie zachowano wymaganej przepisami ustawy oraz zapisami siwz, formy, a tym samym nie zostały one skutecznie złożone.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Treść oferty

Zasadnicze jest rozstrzygniecie, czy takie dokumenty jak program szkolenia i kalkulacja kosztów istotnie stanowią treść oferty. Będzie tak w przypadku, gdy są one potrzebne do oceny ofert lub realizacji umowy. W takiej sytuacji konieczne będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz, a zamawiający nie może skorzystać z dobrodziejstwa art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Nie można bowiem mówić o poprawie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze siwz , niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty. Co więcej, oferta ta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, poprzez niezgodność z przepisami ustawy Pzp i kodeksu cywilnego.

Uzupełnienie dokumentów

W przypadku, gdy wskazane dokumenty nie stanowią de facto treści oferty, to nie ma podstaw do jej odrzucenia i wówczas można byłoby zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający powinien wówczas wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez niego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 26 ust. 3, art. 82, art. 89 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).