Partnerzy serwisu:
Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przed dokonaniem czynności na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp możliwe jest uprzednie uzyskanie przez zamawiającego wyjaśnień odnośnie zapisów treści oferty*

Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty. Może dotyczyć jedynie wyjaśnienia tego, co już znajduje się w treści oferty.

Powyższe wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 06 marca 2009 r. sygn. akt: I Ca 27/09, który dopuszcza wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy PZP w kontekście art. 87 ust. 2 pkt. 3 tej ustawy.

Kup tańsze mieszkanie od komornika Licytacje komornicze

Jakkolwiek wyjaśnienia takie nie mogą tworzyć treści oferty, tym nie mniej dopuszczalne jest posłużenie się trybem wynikającym z przepisu art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp dla ustalenia, czy niezgodność treści oferty z treścią swiz ma charakter omyłki. Takie wyjaśnienia nie kształtują treści oświadczenia woli stanowiącego ofertę ponad wymagania zamawiającego , a stanowią jedynie wykładnię takiego oświadczenia (art. 65 § 1 K.c. w związku z art. 14 ustawy Pzp). Potwierdza powyższe wyrok KIO z dnia 04 kwietnia 2013 r. sygn. akt: KIO 662/13, w którym uzasadniano: "Odnosząc się do stanowiska zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie, co do procedury wyjaśnienia treści oferty, czy też braku możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Izba stwierdziła, że przeprowadzenie takich wyjaśnień nie prowadziło by do zmiany treści oferty (istotnej) i nie stanowi o niedopuszczalnych negocjacjach z wykonawcą. Jedynie w sytuacji, gdyby odwołujący w ramach tych wyjaśnień wskazał jeszcze inny termin (płatności), a zamawiający dokonałby w tym zakresie korekty oferty odwołującego wówczas takie działanie należałoby zakwalifikować jako naruszenie dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy PZP".

Znajdź przetarg: dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju

* Uprawnienie zamawiającego do żądania wyjaśnień treści oferty wynika z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  O zamówieniach na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo mówimy, gdy zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowanie jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb.
  Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo
 • Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.Samo przystawienie pieczątek nie oznacza, że została zachowana forma pisemna.
  Pieczęć na dokumentacji przetargowej
 • Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Zamawiający ma prawo żądać próbek towaru, który zamierza kupić. Próbki należy przechowywać analogicznie do protokołu z postępowania w okresie czterech lat.
  Zwrot próbek po zakończeniu postępowania przetargowego
 • Ustawa Pzp nie dopuszcza zmian treści oferty w związku z wyjaśnieniami wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Przepisy Pzp nie pozwalają na zmianę treści oferty w wyniku wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy. Bez znaczenia ma tutaj określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert, gdyż ocena ofert dotyczy oferty prawidłowej.
  Zmiana treści oferty