Partnerzy serwisu:
Zasady ustalania i sytuacje dopuszczające zastosowanie klauzul waloryzacyjnych muszą zostać przewidziane w umowie o zamówienie publiczne.

Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy *

Korzyści z waloryzacji wynagrodzenia

Wprowadzając do umowy o wykonanie zamówienia publicznego zapisy określające sytuacje, które umożliwiają waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy zamawiający zmniejsza ryzyka biznesowe po stronie wykonawcy, który wówczas może zaoferować korzystniejsze ceny realizacji zamówienia, gdyż nie musi dokonywać estymacji kosztów realizacji zamówienia np. z 36 miesięcznym wyprzedzeniem.

W konsekwencji zamawiający przez cały okres realizacji zamówienia płaci rynkowe ceny za realizację przedmiotu umowy - wykonawcy nie muszą asekurować się podnoszeniem cen w początkowej fazie realizacji zamówienia w celu pokrycia np. kosztów wynikających z przewidywanej inflacji, czy zmiany kursu walut.

Następuje waloryzacja wynagrodzenia należnego wykonawcy , ponieważ wpływa na cenę realizacji przedmiotu umowy bezsprzecznie stanowi istotny element umowy. W konsekwencji zasady ustalania i sytuacje dopuszczające zastosowanie klauzul waloryzacyjnych muszą zostać przewidziane w umowie o zamówienie publiczne. Brak takich zapisów uniemożliwi wprowadzenie na etapie realizacji umowy waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Obligatoryjna zmiana wynagrodzenia

Ustawodawca odpowiadając na wnioski płynące ze strony przedsiębiorców, zobowiązał zamawiających aby w przypadku gdy umowa o zamówienie publiczne zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy określali w jej treści postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Powyższy katalog nie ma jednak charakteru zamkniętego. Zamawiający może wprowadzić również własne klauzule waloryzacyjne, które przykładowo będą:

- dopuszczać jednokrotną w okresie realizacji umowy waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze zmianami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za okres pierwszych 12 miesięcy realizacji umowy,

- przewidywać zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o... %.

Warto jednak pamiętać, że zamawiający podlegający rygorom ustawy o finansach publicznych powinni w klauzulach waloryzacyjnych wpisywać ich górną granicę, tak aby ewentualnie na skutek zastosowania klauzul waloryzacyjnych nie przekroczyć kwot zawartych w uchwale budżetowej lub planie finansowym.

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

 • Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Towar jednorazowego użycia jako przedmiot zamówienia jest używany krótkoterminowo i nie generuje dodatkowych kosztów związanych z realizacją przetargu.
  Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia
 • Podstawy unieważnienia przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Jeśli po otwarciu ofert okaże się, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, można natychmiastowo unieważnić przetarg.
  Oferta z najniższą ceną
 • Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o koncesję

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Koncesjodawca może wskazać, że w przypadku gdy wymagania finansowe potencjalnych koncesjonariuszy będą zbyt wysokie w stosunku do jego możliwości, uzna daną ofertę za nieodpowiadającą jego wymaganiom lub odwoła postępowanie.
  Postępowania o koncesję a stosowanie przepisów Pzp
 • Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty.
  Oczywista omyłka w ofercie przetargowej