Partnerzy serwisu:
Towar jednorazowego użycia jako przedmiot zamówienia jest używany krótkoterminowo i nie generuje dodatkowych kosztów związanych z realizacją przetargu.

Pytanie:

Zamierzamy ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę opału. W naszej ocenie, dostawę węgla można uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia tylko kryterium - cena. Jak powinien być zatem wypełniony obowiązek zamawiającego dotyczący wskazania w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia (proszę o przykładowy zapis). Jakie elementy w omawianym przetargu powinien uwzględnić zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia. A może należy uznać, że dostawa węgla na etapie realizacji zamówienia nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, gdyż przeznaczony on jest do bieżącego zużycia?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Jeśli zamawiający pozostanie tylko przy kryterium ceny uznałabym za dopuszczalne i możliwe do obrony wpisanie przez zamawiającego w protokole np., że z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla tj. towar jednorazowego użytku nie ponosi się kosztów w okresie korzystania. Raczej nie da się wyliczyć kosztów korzystania z opału (węgla), który ulega zużyciu po jednorazowym jego użyciu, a zatem nie korzysta się z niego długoterminowo.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

- Art. 91 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

 • Podstawy unieważnienia przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Jeśli po otwarciu ofert okaże się, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, można natychmiastowo unieważnić przetarg.
  Oferta z najniższą ceną
 • Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o koncesję

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Koncesjodawca może wskazać, że w przypadku gdy wymagania finansowe potencjalnych koncesjonariuszy będą zbyt wysokie w stosunku do jego możliwości, uzna daną ofertę za nieodpowiadającą jego wymaganiom lub odwoła postępowanie.
  Postępowania o koncesję a stosowanie przepisów Pzp
 • Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty.
  Oczywista omyłka w ofercie przetargowej
 • Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  O zamówieniach na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo mówimy, gdy zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowanie jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb.
  Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo