Partnerzy serwisu:
Jeśli po otwarciu ofert okaże się, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, można natychmiastowo unieważnić przetarg.

Pytanie:

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na czyszczenie kanalizacji deszczowej i inspekcję TV tej kanalizacji. Zamawiający nie określił w siwz stawkę podatku VAT i nie załączył specjalnego formularza cenowego, jedynie formularz oferty z wykropkowanymi pozycjami na cenę netto, stawkę oraz wielkość podatku VAT oraz cenę brutto. Wpłynęło dziewięć ofert na wykonanie zadania. Na czyszczenie kanalizacji obowiązuje 8% podatek, natomiast na usługi TV 23%. Tylko w jednej ofercie zastosowano stawkę 8 i 23%. W pozostałych ofertach zastosowano stawkę 23% lub 8% dla całości zadania. Czy te oferty, które zastosowały 8 lub 23% dla całości zadania należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp ? Czy unieważnić przetarg z uwagi na to, że wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania i przygotować nowe postępowanie z załączonym formularzem cenowym jasno określającym stawkę podatku VAT dla poszczególnych działalności?

Odpowiedź:

Jeśli po otwarciu ofert okaże się, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, można od razu unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez konieczności badania i oceny złożonych ofert.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Dwa warunki

Aktualne brzmienie tego przepisu zostało nadane przez ustawę z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2009 r., Nr 223, poz. 1778). Zmiana w stosunku do poprzedniego brzmienia tego przepisu pozwala zamawiającemu unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Należy zwrócić uwagę na redakcję obecnie obowiązującego przepisu, który wskazuje, że możliwość unieważnienia postępowania istnieje zarówno w sytuacji kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jak również kiedy oferta z najniższą ceną (a więc oferta jeszcze niebadana i oceniana) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Brak badania i oceny ofert

Tym samym jeśli po otwarciu ofert okaże się, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, można od razu unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez konieczności badania i oceny złożonych ofert. W poprzednim stanie prawnym, unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia z powołaniem się na tę przesłankę można było dopiero po dokonaniu badania i oceny ofert, nawet w sytuacji kiedy od razu było wiadomo że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Zwiększenie środków

Oczywiście art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wskazuje na możliwość unieważnienia postępowania bez konieczności badania i oceny złożonych ofert, w sytuacji kiedy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednak przepis ten nie wyklucza (a także pozwala) na wystąpienie sytuacji, w której zamawiający nie unieważni od razu postępowania, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, lecz dokona badania i oceny złożonych wszystkich ofert, a dopiero później unieważni postępowanie, jeśli kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest niższa od ceny oferty, która po badaniu i ocenie ofert, okazała się najkorzystniejsza. Taka praktyka jest częsta, kiedy zamawiający ubiega się jednak o zwiększenie kwoty na sfinansowanie zamówienia i równolegle jednak bada i ocenia oferty, aby w sytuacji pozytywnej decyzji o zwiększeniu środków móc bez zbędnej zwłoki udzielić zamówienie .

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 36 ust. 1, art. 87 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1, art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o koncesję

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Koncesjodawca może wskazać, że w przypadku gdy wymagania finansowe potencjalnych koncesjonariuszy będą zbyt wysokie w stosunku do jego możliwości, uzna daną ofertę za nieodpowiadającą jego wymaganiom lub odwoła postępowanie.
  Postępowania o koncesję a stosowanie przepisów Pzp
 • Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty.
  Oczywista omyłka w ofercie przetargowej
 • Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  O zamówieniach na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo mówimy, gdy zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowanie jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb.
  Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo
 • Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Próbki, opisy i fotografie produktów stanowią element przedmiotowy postępowania i powinny zostać uznane jako dokument składany na potwierdzenie spełniania wymagań zamawiającego w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia.
  Dokumenty przedmiotowe