Partnerzy serwisu:
Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie.

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie , w którym kryterium to 100% cena. Czy trzeba wybrać ofertę najkorzystniejszą (wezwania, uzupełnienia itd.), a następnie wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomić o unieważnieniu postępowania? Jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium, a zamawiający stosuje np. cenę i gwarancję?

 

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Odpowiedź:

Z literalnego brzmienia art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wynika, że powinno dojść do porównania kwoty przeznaczanej na zamówienie z ceną oferty najkorzystniejszej lub z ceną najniższą. W wielu przypadkach eliminuje to potrzebę badania i oceny ofert przed unieważnieniem przetargu. Jeżeli bowiem oferty ocenia się tylko pod względem ceny, a brak oferty z ceną równą lub niższą od kwoty podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert, nie ma potrzeby poprzedzenia czynności unieważnienia badaniem i oceną ofert. Przedstawione w pytaniu wątpliwości ujawniają istniejący w praktyce problem dotyczący możliwości unieważnienia postępowania bez uprzedniego badania oraz oceny ofert w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie. W sytuacji natomiast, gdy zamawiający może zwiększyć środki finansowe do ceny najkorzystniejszej oferty zamawiający dokonuje wyboru oferty i upada przesłanka do unieważnienia.

 • Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeśli wydatki zamawiającego związane z zakupem usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają rocznie 30.000 euro , koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
  Przetarg na przewóz dzieci do szkoły
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Marek Okniński
  Zasady ustalania i sytuacje dopuszczające zastosowanie klauzul waloryzacyjnych muszą zostać przewidziane w umowie o zamówienie publiczne.
  Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
 • Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Towar jednorazowego użycia jako przedmiot zamówienia jest używany krótkoterminowo i nie generuje dodatkowych kosztów związanych z realizacją przetargu.
  Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia
 • Podstawy unieważnienia przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Jeśli po otwarciu ofert okaże się, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, można natychmiastowo unieważnić przetarg.
  Oferta z najniższą ceną