Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy możliwości dokonania poprawki w druku oferty zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Postępowanie dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wartość jednej z ofert złożonych w postępowaniu, zgodnie z formularzem ofertowym wynosi: ok. 500.000 zł brutto. Z załączonych do oferty kosztorysów ofertowych wynikają odpowiednio kwoty: ok. 200.000 zł brutto i 300.000 zł brutto, co łącznie daje kwotę z formularza ofertowego. Jednak po przejrzeniu drugiego kosztorysu okazuje się, że kwoty poszczególnych pozycji zostały błędnie zsumowane. Po dokonaniu przeliczeń kwota drugiego kosztorysu wynosi: ok. 1.000.000 zł brutto, co łącznie z pierwszym kosztorysem daje kwotę: 1.200.000 zł brutto. Różnica kwot między formularzem ofertowym a wyliczeniami z kosztorysów to: 700.000 zł brutto. Czy zamawiający jest uprawniony do dokonania poprawki zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, czy oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - zawiera błędy w obliczeniu ceny?

 

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Odpowiedź:

Co do zasady w umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, tabele rozliczeniowe i kosztorysy ofertowe mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach.

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 listopada 1998 r. (sygn. akt II CRN 913/97), ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie.
  Ocena oferty
 • Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeśli wydatki zamawiającego związane z zakupem usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają rocznie 30.000 euro , koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
  Przetarg na przewóz dzieci do szkoły
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Marek Okniński
  Zasady ustalania i sytuacje dopuszczające zastosowanie klauzul waloryzacyjnych muszą zostać przewidziane w umowie o zamówienie publiczne.
  Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
 • Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Towar jednorazowego użycia jako przedmiot zamówienia jest używany krótkoterminowo i nie generuje dodatkowych kosztów związanych z realizacją przetargu.
  Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia