Partnerzy serwisu:
Organizator przetargu chciałby dokonać zakupu samochodu występując z zapytaniem ofertowym do trzech salonów samochodowych określonego producenta. Czy taka praktyka jest zgodna z Pzp?

Pytanie:

Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych ( zamawiający klasyczny) ma dokonać zakupu 1 szt. samochodu osobowego do przejazdów służbowych w kwocie do 60.000 zł (brutto) tj. zakup do 30.000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Tego rodzaju zakup jest jedynym w tym rodzaju - zakupem w skali roku budżetowego w instytucji. Zamawiający posiada regulamin wewnętrzny dla zakupów do 30.000 euro, z którego wynika, że zakup powinien być dokonany "zapytaniem ofertowym" do trzech wykonawców.

Organizator przetargu chciałby dokonać zakupu samochodu marki SKODA występując do trzech salonów samochodowych SKODA z różnych miejscowości (ceny dealerskie są różne, wyposażenie dodatkowe podlega negocjacjom).

Czy taka praktyka jest prawidłowa dla zakupu z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp? Czy można dokonać zakupu konkretnego produktu określonego marką producenta? Jeżeli jest to możliwe proszę o wskazanie literatury, orzecznictwa lub komentarzy.

Przetargi, zamówienia publiczne Ogłoszenia o przetargach z całej Polski >>

Odpowiedź:

Stosowanie art. 29 ustawy Pzp, odnoszące się między innymi do zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, generalnego zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zostało przez ustawodawcę wyłączone w stosunku do zamówień i konkursów , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Zgodnie z ustawą Pzp, wykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Oznacza to, że wystąpienie do trzech odrębnych podmiotów zajmujących się sprzedażą aut - salonów samochodowych z różnych miejscowości, nie stanowiących w rzeczywistości jednego wykonawcy (3 różne podmioty), spełni co do zasady warunek określony w regulaminie wewnętrznym dla zakupów do 30.000 euro.

Rozeznanie rynku

Przyjmuje się, że zamówienia zwolnione ze stosowania przepisów ustawy Pzp, udzielane być powinny zgodnie z zasadami finansów publicznych. Oznacza to, że powinny być one dokonywane zgodnie z zasadami:

- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dokonanie rozeznania rynku poprzez wystąpienie do trzech różnych wykonawców nie stanowi naruszenia ustawy Pzp. Jednak uzasadnione wątpliwości może budzić dokonany wybór konkretnej marki, dlatego jeśli zamawiający decyduje się na takie ograniczenie konkurencji, powinien mieć na to dobre uzasadnienie.

Przetargi, licytacje nieruchomości Ogłoszenia o przetargach i licytacjach nieruchomości w całej Polsce >>

Podstawa prawna

art. 2 pkt 11, art. 29 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Zamówienia uzupełniające

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro .
  Zamówienia uzupełniające
 • Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego.
  Unieważnienie zawarcia umowy
 • Zamówienia tego samego rodzaju

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
  Zamówienia tego samego rodzaju
 • Budżet na udzielanie zamówień publicznych

  Vademecum
  Marat Mikulska-Nawacka
  Jednostka zamawiająca nie ma obowiązku wykazywania, że posiada środki na udzielenie zamówienia publicznego, jednak owe środki powinny zostać odpowiednio zabezpieczone w budżecie zamawiającego.
  Unieważnienie przetargu z powodu braku dofinansowania z UE