Partnerzy serwisu:
Za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego.

Przez uchylenie się od zawarcia umowy należy rozumieć bezpodstawną odmowę jej zawarcia. Za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego ewentualnie takie działanie skarżącego, z którego wynikałaby dla zamawiającego informacja, iż takiego rodzaju oświadczenie woli skarżący rzeczywiście złożył. Odmowa podpisania umowy jest tożsama ze stanowiskiem podjętym świadomie przez wykonawcę i przekazanym do wiadomości zamawiającego*.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Uchylenie się od zawarcia umowy

W sytuacji gdy uchylanie się od zawarcia umowy występuje w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , ustawodawca przewidział środki jakie może podjąć zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka podejmowania tego rodzaju działań przez wykonawców składający oferty przetargowe.

Możliwości zamawiającego uzależnione są od ilości ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W sytuacji gdy została złożona więcej niż jedna oferta zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jednak już bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Natomiast jeżeli w danym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, to wtedy zamawiający powinien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto ustawodawca przewidział konsekwencje dla nierzetelnego wykonawcy. Najważniejszą konsekwencją dla wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy jest utrata wniesionego wadium (jeżeli było ono wymagane w przedmiotowym postępowaniu).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty

Należy również wskazać, iż zamawiający ma obowiązek przygotowania ponownego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozesłania go wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Z unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne z powodu odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę możemy mieć do czynienia wówczas gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 93 ust. 1 Pzp - np. gdy cena kolejnej oferty jest wyższa niż możliwości finansowe zamawiającego.

* Patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2001 roku sygn. akt II CKN 440/00

 • Zamówienia tego samego rodzaju

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
  Zamówienia tego samego rodzaju
 • Budżet na udzielanie zamówień publicznych

  Vademecum
  Marat Mikulska-Nawacka
  Jednostka zamawiająca nie ma obowiązku wykazywania, że posiada środki na udzielenie zamówienia publicznego, jednak owe środki powinny zostać odpowiednio zabezpieczone w budżecie zamawiającego.
  Unieważnienie przetargu z powodu braku dofinansowania z UE
 • Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.
  Wynagrodzenia ryczałtowe w zamówieniach publicznych
 • Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie.
  Ocena oferty