Partnerzy serwisu:
Zakup artykułów spożywczych na bieżące potrzeby zamawiającego powinien być traktowany jako zamówienie powtarzające się okresowo, ponieważ nie istnieje faktyczna możliwość dokonania jednorazowego zakupu potrzebnej żywności na cały rok.

Pytanie:

Mamy w planie w paragrafie 4220 na zakup żywności ogólnie kwotę przekraczającą 30.000 euro, ale robimy podział na:

-mięso kwota powyżej 30.000 euro osobny przetarg,

-warzywa kwota powyżej 30.000 euro osobny przetarg,

-artykuły spożywcze kwota powyżej 30.000 euro osobny przetarg,

-mrożonki poza ustawą Pzp - zapytanie ofertowe (do 30.000 euro),

-nabiał zapytanie ofertowe (do 30.0000 euro),

-przyprawy wolny zakup (mała kwota 5.000 zł/rok - robimy bez żadnego postępowania),

-pieczywo wolny zakup (mała kwota 2.000 zł/rok).

Czy taki podział jest zgodny z ustawą Pzp ? Naszym zdaniem tak, bo to osobne grupy produktów i nie trzeba ich łączyć (choć są jednostki, które robią jeden przetarg na części w trybie Pzp i jeżeli w jakiejś części nie ma ofert, to dopiero robią tą część gdzie nie było ofert jako zapytanie ofertowe lub wolny zakup poza Pzp). Chcę się także upewnić, czy jeżeli w jednym przetargu nieograniczonym na którąś część nie wpłynie oferta, to trzeba ją ponawiać w formie tego samego przetargu tylko zrobionego na tą część gdzie nie było oferty (i ewentualnie za drugim razem jeśli nie wpłynie oferta to realizować poza ustawą Pzp jako zapytanie ofertowe lub w zależności od kwoty jako całkowicie wolny zakup)? Czy można już od razu po pierwszym przetargu kiedy nie ma ofert zrobić tą część poza ustawą Pzp zgodnie z wewnętrznym regulaminem tj. jako np. zapytanie ofertowe ? Czy jeżeli kupujemy w ramach BHP wodę dla pracowników w pewnych okresach w roku (lato), a w przetargu na art. spożywcze też jest woda mineralna, to trzeba łączyć ten asortyment i wodę dla pracowników szacować łącznie z tą wymienioną w art. spożywczych i przeprowadzać oba zakupy w formie przetargu czy nie?

Odpowiedź:

Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia na artykuły spożywcze zamawiający nie powinien dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe. Mogłoby to zostać uznane za podział zamówienia na części mający na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Pzp. W przypadku kiedy w wyniku jednego postępowania przeprowadzonego z podziałem na poszczególne części okaże się, że udało się wyłonić wykonawcę tylko na niektóre części zamówienia, a pozostałe podlegają unieważnieniu, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić nowe odrębne postępowanie na nierozstrzygnięte części w procedurze stosownej do ich łącznej wartości szacunkowej.

W opisanym w pytaniu przypadku, zamawiający w pierwszej kolejności powinien rozważyć czy dostawa artykułów spożywczych, którą zamierza zlecić jest dostawą powtarzającą się okresowo oraz czy artykuły, które chce kupić są produktami tego samego rodzaju. Ponieważ ustawa Pzp nie definiuje żadnego z tych pojęć przy ich interpretacji należy posłużyć się zarówno wypracowanym dotychczas stanowiskiem doktryny jak i własną logiką.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Świadczenia okresowe

W piśmiennictwie przyjmuje się, że najbliższe określeniu " dostawy powtarzające się okresowo " są pojawiające się w prawie cywilnym pojęcia "świadczeń okresowych, świadczeń ciągłych i świadczeń pojedynczych spełnianych ratami". Przywołane pojęcia uzależniają rodzaj świadczenia od sposobu w jaki może być ono spełnione. Zamówienie na dostawy powtarzające się okresowo przypomina najbardziej świadczenie okresowe, ponieważ jest to zamówienie, które powtarza się co jakiś czas i nie ma możliwości spełnienia go poprzez jednorazową czynność.

Zakup artykułów spożywczych na bieżące potrzeby zamawiającego powinien być traktowany właśnie jako tego rodzaju zamówienie, ponieważ nie istnieje faktyczna możliwość dokonania jednorazowego zakupu potrzebnej żywności na cały rok. Wynika to z rodzaju zamawianych produktów, które ze względu na swój charakter są nietrwałe i ulegające zepsuciu.

Ustawa Pzp nie wskazuje też wprost co zamawiający powinien rozumieć pod pojęciem "dostaw tego samego rodzaju". Zarówno Komisja Europejska jak i krajowi eksperci wskazują, że należy przyjąć, że "dostawy tego samego rodzaju" to dostawy takich artykułów, które służą do takiego samego lub podobnego użytku tzn. mają to samo lub zbliżone przeznaczenie. Jednocześnie, żeby uznać, że mamy do czynienia z " dostawą tego samego rodzaju" powinna istnieć możliwość zakupienia zamawianych produktów u jednego dostawcy (inaczej mówiąc w jednym sklepie).

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 34 , art. 69 - 73 , art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .

 • Odwołanie do KIO - warunki formalne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W ramach badania warunków formalnych odwołania do KIO należy zbadać czy osoba wnosząca odwołanie jest umocowana tej czynności. Brak umocowania przez legitymowanie się wadliwym dokumentem pełnomocnictwa, czy przez niezłożenie owego dokumentu wskazuje na brak posiadania umocowania.
  Odwołanie do KIO
 • Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością
  Szacunkowa wartość zamówienia publicznego
 • Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Ustawa Pzp dopuszcza dokonywanie nieistotnych zmian w umowach o udzielanie zamówień publicznych. Dotyczy to także terminu rozpoczęcia i zakończenia zamówienia.
  Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego
 • Zmowa przetargowa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zmowa przetargowa to porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.
  Zmowa przetargowa