Partnerzy serwisu:
W ramach badania warunków formalnych odwołania do KIO należy zbadać czy osoba wnosząca odwołanie jest umocowana tej czynności. Brak umocowania przez legitymowanie się wadliwym dokumentem pełnomocnictwa, czy przez niezłożenie owego dokumentu wskazuje na brak posiadania umocowania.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 04 marca 2015 roku uwzględnił skargę wniesioną przez Prezesa UZP na postanowienie KIO w zakresie braku wezwania odwołującego do uzupełnienia treści przedstawionego pełnomocnictwa.

KIO w wyroku z dnia 21 listopada 2014 roku (sygn. akt: KIO 2339/14) zdecydowała o odrzuceniu odwołania uznając, ze złożone pełnomocnictwo do reprezentowania odwołującego przed KIO nie podlega uzupełnieniu, w sytuacji gdy dokument pełnomocnictwa został dołączony do wniesionego odwołania, ale jego treść nie potwierdza właściwego umocowania wnoszącego odwołanie.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Brak pełnomocnictwa

W ocenie składu orzekającego KIO uzupełnienie pełnomocnictwa do wniesienia odwołania jest możliwe jedynie w sytuacji gdy takowe nie zostało złożone wraz z treścią odwołania.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wydanym wyroku stwierdził, że zgodnie z art. 187 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes KIO wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Stwierdzenie przez skład orzekający KIO niezachowania warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa, powinno skutkować zastosowaniem ust. 1 - 6 ww. przepisu, z tym, że kompetencje Prezesa KIO przysługują składowi orzekającemu (ust. 7). Natomiast, stosownie do postanowień art. 189 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie wniesione zostało przez podmiot nieuprawniony.

Kup tańsze mieszkanie od komornika Licytacje komornicze z całej Polski

Uzasadniając decyzję o uwzględnieniu skargi Sąd wskazał, że art. 187 ustawy PZP dotyczy wymogów formalnych odwołania oraz skutków ich nieusunięcia na wezwanie uprawnionego organu. Jednym z wymogów formalnych jest złożenie pełnomocnictwa. W przypadku jego braku Prezes KIO zobowiązany jest wezwać do jego złożenia w terminie 3 dni pod rygorem zwrotu odwołania. Zdaniem Sądu taka sama procedura dotyczy wszystkich braków formalnych odwołania. W ocenie Sądu Okręgowego w Warszawie w ramach badania warunków formalnych odwołania należy zbadać czy osoba wnosząca odwołanie jest umocowana do dokonania tej czynności. Brak takiego umocowania czy to poprzez legitymowanie się wadliwym dokumentem pełnomocnictwa, czy też poprzez nie złożenie takiego dokumentu jest tożsame w skutkach i wskazuje na brak posiadania stosownego umocowania. Dlatego też w obu przypadkach powinien mieć zastosowanie ten sam tryb postępowania, a nie odrzucenie odwołania w trybie art. 189 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp

 • Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością
  Szacunkowa wartość zamówienia publicznego
 • Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Ustawa Pzp dopuszcza dokonywanie nieistotnych zmian w umowach o udzielanie zamówień publicznych. Dotyczy to także terminu rozpoczęcia i zakończenia zamówienia.
  Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego
 • Zmowa przetargowa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zmowa przetargowa to porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.
  Zmowa przetargowa
 • Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Jeśli zamawiający dzieli zamówienie na części i przeprowadza odrębne postępowanie dla każdej z nich, to w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego powinien podać wartość szacunkową danej części.
  Szanowanie wartości zamówienia publicznego