Partnerzy serwisu:
Zamawiający uznając część zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien możliwie niezwłocznie wykonać zakres żądań jakie określił odwołujący w odniesieniu do uznanych zarzutów.

Uznanie części zarzutów przez zamawiającego, zgodnie z prezentowanym przez KIO podejściem może spowodować, że w przypadku gdy pozostałe zarzuty okażą się bezzasadne koszty rozpatrzenia odwołania poniesie odwołujący.

Powyższe znajduje oparcie w wyroku KIO o sygn. akt: KIO/1611/15.

W przedmiotowej sprawie zamawiający przed rozprawą uwzględnił większość zarzutów wniesionych w odwołaniu i dokonał stosownych zmian w treści siwz . Skład orzekający uznał, że co do nich nie ma już zatem sporu i rozpoznał wyłącznie jeden z zarzutów, którego zamawiający nie uwzględnił. Ponieważ zarzut ten nie znalazł w ocenie KIO potwierdzenia, to skład orzekający jednocześnie oddalił całe odwołanie, a koszty postępowania zasądził od wykonawcy wnoszącego odwołanie.

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całego kraju

Podjętą decyzję skład orzekający uzasadnił poniższą argumentacją:

"W sytuacji, gdy na moment zamknięcia rozprawy nie istnieją kwestionowane czynności czy zaniechania zamawiającego, a co za tym idzie, brak jest faktycznej podstawy sporu. Zarzuty w tym zakresie w odwołaniu podnoszone należy pozostawić bez rozpoznania. Konsekwencją jest rozpoznanie wyłącznie nie uwzględnionych przez zamawiającego zarzutów odwołania i to rozstrzygnięcie o nich decyduje o wyniku rozprawy, znajdują odzwierciedlenie zarówno w sentencji orzeczenia, jak i adekwatnie w rozstrzygnięciu o kosztach postępowania odwoławczego".

 • Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zamawiający może wymagać od wykonawcy spełnienia określonych warunków co do potencjału technicznego, który będzie wykorzystywany podczas realizacji zamówienia publicznego.
  Udział wykonawcy w postępowaniu przetargowym
 • Termin złożenia oferty przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Oferta zostanie uznana za złożoną prawidłowo, jeśli została dostarczona do zamawiającego przed upłynięciem wyznaczonego przez niego terminu.
  Termin złożenia oferty przetargowej
 • Odrzucenie oferty przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp nie daje podstaw do odrzucenia oferty w sytuacji gdy ta zawiera nieistotne omyłki.
  Odrzucenie oferty przetargowej
 • Dokumentacja przetargowa

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Uzupełnione przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty powinny zostać przez niego złożone nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  Dokumentacja przetargowa