Partnerzy serwisu:
Zamawiający może wymagać od wykonawcy spełnienia określonych warunków co do potencjału technicznego, który będzie wykorzystywany podczas realizacji zamówienia publicznego.

Pytanie:

Czy w przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół można postawić warunek udziału, aby wiek autobusów nie przekraczał np. 10 lat lub też jako kryterium oceny ofert punktować wiek autobusów - im młodszy tym wyższa punktacja? Czy wówczas takie kryterium nie będzie odnosiło się do właściwości wykonawcy ? W jakich przypadkach kryteria odnoszą się do właściwości?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W ocenie autora zamawiający może jak najbardziej postawić warunek, aby wiek autobusów nie przekraczał 10 lat. Warunek ten będzie dotyczył dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający może żądać dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Wymaganie przez zamawiającego, aby wykonawca dysponował taborem nie starszym niż 10 lat wpływa pośrednio na bezpieczeństwo transportu dzieci i jest w ocenie autora warunkiem zasadnym.

 

Mieszkanie od komornika Licytacje komornicze z całej Polski

Podstawa prawna

- art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

- § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231).

 • Termin złożenia oferty przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Oferta zostanie uznana za złożoną prawidłowo, jeśli została dostarczona do zamawiającego przed upłynięciem wyznaczonego przez niego terminu.
  Termin złożenia oferty przetargowej
 • Odrzucenie oferty przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp nie daje podstaw do odrzucenia oferty w sytuacji gdy ta zawiera nieistotne omyłki.
  Odrzucenie oferty przetargowej
 • Dokumentacja przetargowa

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Uzupełnione przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty powinny zostać przez niego złożone nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  Dokumentacja przetargowa
 • Zamówienia nieplanowane

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Pierwotnie nieplanowane zamówienie stanowi odrębne zamówienie, którego przedmiot oraz wartość są opisywane i oszacowywane oddzielenie od zamówienia już udzielonego.
  Planowanie zamówień