Partnerzy serwisu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Pytanie:

Czy kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia musi mieć odzwierciedlenie w planie finansowym, czy też może być to wyłącznie zamiar zamawiającego? Chcielibyśmy wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Niestety aktualnie nie mamy jeszcze uchwalonego prowizorium budżetowego. Mamy obliczoną szacunkową wartość zamówienia i zamierzamy przeznaczyć na to zamówienie określoną kwotę - ale jest to wyłącznie "zamiar" - bez aktualnego potwierdzenia tych środków w planie finansowym. Czy mogę wszcząć takie postępowanie i przed otwarciem ofert podać nasz "zamiar" bez zagwarantowania tych środków w planie finansowym, a następnie poczekać na uchwalenie prowizorium budżetowego i dopiero wówczas dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Wszczęcie postępowania może nastąpić bez względu na to czy zamawiający ma zagwarantowane środki na udzielenie zamówienia publicznego czy też nie. Jednakże z ekonomicznego punktu widzenia może być to działanie nieefektywne, gdyż w przypadku nieotrzymania środków lub otrzymania ich w niewystarczającej kwocie, zamawiający będzie zobowiązany, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, postępowanie unieważnić procedurę przetargową.

Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zamawiający może wymagać od wykonawcy spełnienia określonych warunków co do potencjału technicznego, który będzie wykorzystywany podczas realizacji zamówienia publicznego.
  Udział wykonawcy w postępowaniu przetargowym
 • Termin złożenia oferty przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Oferta zostanie uznana za złożoną prawidłowo, jeśli została dostarczona do zamawiającego przed upłynięciem wyznaczonego przez niego terminu.
  Termin złożenia oferty przetargowej
 • Progi stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zlecenie wykonania robót naprawczych, których wartość przekracza równowartość 30.000 euro wymaga zastosowania procedur ustawy Pzp.
  Progi stosowania Pzp
 • Uznanie odwołania do KIO

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający uznając część zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien możliwie niezwłocznie wykonać zakres żądań jakie określił odwołujący w odniesieniu do uznanych zarzutów.
  Odwołanie do KIO