Partnerzy serwisu:
Zlecenie wykonania robót naprawczych, których wartość przekracza równowartość 30.000 euro wymaga zastosowania procedur ustawy Pzp.

Pytanie:

Zamawiający zrealizował w 2009 roku zamówienie publiczne na przebudowę drogi powiatowej. Wykonawca zamówienia został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Po upływie terminu do skorzystania z gwarancji rękojmi za wady uwidoczniły się na drodze liczne spękania. Na chwilę obecną zamawiający wystąpił do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Czy zamawiający może zaproponować w ugodzie sądowej rozwiązanie polegające na tym, że koszty wykonania robót w ramach programu naprawczego zostaną rozłożone pomiędzy zamawiającego a wykonawcę, w ten sposób, że oferent wykona prace naprawcze, a zamawiający zapłaci mu część poniesionych kosztów. Wartość robót wyniesie powyżej 30.000 euro i nie przekroczy progu 15.186.000 euro. Jeżeli przed sądem zostanie zawarta ugoda to czy zamawiający będzie miał obowiązek zlecenia wykonania robót naprawczych wykonawcy w trybie ustawy Pzp , a jeżeli tak to w jakim trybie?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Zamawiający chcąc zlecić wykonanie robót naprawczych nieobjętych rękojmią, będzie musiał według stanu faktycznego wskazanego w pytaniu stosować przepisy ustawy Pzp, czyli wyłonić w ramach procedury wykonawcę, który wykona przedmiotowe prace.

W ocenie autora, w zaistniałym stanie faktycznym, zlecenie wykonania robót naprawczych , których wartość przekracza równowartość 30.000 euro, będzie wymagało od zamawiającego zastosowania odpowiednich procedur ustawy Pzp.

 

Tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze

Podstawa prawna

art. 4, art. 6 ust. 3, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zamawiający może wymagać od wykonawcy spełnienia określonych warunków co do potencjału technicznego, który będzie wykorzystywany podczas realizacji zamówienia publicznego.
  Udział wykonawcy w postępowaniu przetargowym
 • Termin złożenia oferty przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Oferta zostanie uznana za złożoną prawidłowo, jeśli została dostarczona do zamawiającego przed upłynięciem wyznaczonego przez niego terminu.
  Termin złożenia oferty przetargowej
 • Odrzucenie oferty przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp nie daje podstaw do odrzucenia oferty w sytuacji gdy ta zawiera nieistotne omyłki.
  Odrzucenie oferty przetargowej
 • Uznanie odwołania do KIO

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający uznając część zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien możliwie niezwłocznie wykonać zakres żądań jakie określił odwołujący w odniesieniu do uznanych zarzutów.
  Odwołanie do KIO