Partnerzy serwisu:
Karę pieniężną wymierzana jest w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.

Pytanie:

Czy zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych lub zmniejszyć ich wysokość w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji nie wykonania w terminie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy ? Na jakiej drodze można odstąpić od naliczenia kar umownych lub zmniejszyć ich wysokość? Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego z sektora finansów publicznych, w przypadku nie naliczenia kar umownych?

Odpowiedź:

Odstąpienie przez zamawiającego od naliczenia kar umownych może być w niektórych sytuacjach uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych . Dlatego też jednostka zamawiająca nie powinna pochopnie odstępować od ich naliczenia, a w przypadku gdy zostały już naliczone - od ich pobrania.

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1. nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

2. niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

3. niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Kary za naruszenie finansów publicznych

Zamawiający , który bezpodstawnie odstąpił od naliczenia kar umownych lub zmniejszył ich wysokość powinien liczyć się z odpowiedzialnością określoną w w/w ustawie. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

-upomnienie, nagana,

-kara pieniężna oraz

-zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Karę pieniężną wymierzana jest w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia w ten sposób, karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Z kolei karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.

Ukaranie zamawiającego karą nagany lub karą pieniężną wywołuje skutki wynikające z ujemnej lub negatywnej oceny kwalifikacyjnej.

Orzeczenie kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wyklucza, przez czas określony w orzeczeniu o ukaraniu, możliwość:

1 pełnienia funkcji w jednostce sektora finansów publicznych:

a) kierownika, zastępcy kierownika lub dyrektora generalnego,

b) członka zarządu,

c) skarbnika, głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego,

d) kierownika lub zastępcy kierownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za wykonywanie budżetu lub planu finansowego

2. reprezentowania interesów majątkowych Skarbu Państwa , jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych,

3. członkostwa w organach stanowiących, nadzorczych i wykonawczych państwowych i samorządowych osób prawnych.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 5 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168) ,

art. 484 § 2 , art. 471 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) .

 • Zwrot próbek po zakończonym postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
  Zwrot materiałów po zakończeniu postępowania
 • Jak ustalić interes we wniesieniu odwołania?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
  Interes odwołania
 • Unieważnienie przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  Unieważnienie przetargu
 • Progi stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zlecenie wykonania robót naprawczych, których wartość przekracza równowartość 30.000 euro wymaga zastosowania procedur ustawy Pzp.
  Progi stosowania Pzp