Partnerzy serwisu:
Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

Pytanie:

Na jakiej zasadzie zamawiający może zwrócić wykonawcom próbki, których żądał w postępowaniu? Stanowiły one element oferty. Na ich podstawie zostało ocenione kryterium jakości. Czy próbki mogą zostać zwrócone także wykonawcy , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą? Jaki ślad w dokumentacji powinien pozostać z wydania złożonych w postępowaniu próbek? Czy jeżeli zamawiający w siwz zapisał: "Dostawa próbek odbywa się na koszt wykonawcy " to również koszty zwrotu leżą po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Podstawą zwrotu próbek są zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp ,wnioski wykonawców, których oferty nie zostały wybrane. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie zwraca się próbek.

Generalnie zamawiający zobowiązany jest do przechowywania protokołu wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jednak zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Próbki jako załącznik do protokołu postępowania

Powyższe potwierdza UZP w opinii "Niedopuszczalność zwrotu próbek załączonych do oferty wybranego wykonawcy ", wskazując, że w świetle art. 96 ust. 2 w zw. z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp , wszelkie dokumenty składane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje składane przez wykonawców, a w konsekwencji również próbki oferowanych dóbr, stanowią załączniki do protokołu i winny być wraz z nim przechowywane w sposób gwarantujący jego nienaruszalność przez okres co najmniej 4 lat. Nakaz ten ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej, której stosowanie nie jest uzależnione od woli zamawiającego. Urząd jednak wyjaśnia, że wyjątek stanowi sytuacja opisana w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp , w której zwrócenie takich materiałów wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i z którym podpisano umowę w przedmiocie wykonania zamówienia, będzie czynnością niezgodną z ustawą.

Oznacza to, że jedynie wykonawcy , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie zwraca się próbek. Stanowią one załącznik do protokołu postępowania przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 97 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .

 • Jak ustalić interes we wniesieniu odwołania?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
  Interes odwołania
 • Unieważnienie przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  Unieważnienie przetargu
 • Progi stosowania ustawy Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zlecenie wykonania robót naprawczych, których wartość przekracza równowartość 30.000 euro wymaga zastosowania procedur ustawy Pzp.
  Progi stosowania Pzp
 • Uznanie odwołania do KIO

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający uznając część zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien możliwie niezwłocznie wykonać zakres żądań jakie określił odwołujący w odniesieniu do uznanych zarzutów.
  Odwołanie do KIO