Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, którymi są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Jesteśmy jednostką samorządową. Proszę o odpowiedz czy można zastosować cenę jako jedyne kryterium w przetargu na dostawę energii? Nie znajdujemy sensownego drugiego kryterium, które usprawiedliwiałoby np. płacenie drożej za energię.

Odpowiedź:

Ponieważ dostarczanie energii elektrycznej jest działalnością regulowaną, na którą wymagane jest uzyskanie koncesji od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wielu zamawiających i komentatorów uznaje, że dostawa taka nie ma charakteru powszechnej dostępności - dotyczy nielicznych, specjalistycznych wykonawców. Dlatego też w mojej ocenie zastosowanie ceny jako jedynego kryterium może spotkać się z zarzutami organów kontrolujących. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowego kryterium, np. udziału prądu pochodzącego ze źródeł odnawialnych. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Regulacje Pzp

Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, którymi są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie co oznaczają pojęcia "powszechnie dostępny" oraz "o ustalonych standardach jakościowych". Przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp nie precyzuje tych pojęć, niemniej jednak tożsame sformułowania normatywne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Szacowanie wartości zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Przy szacowaniu wartości zamówienia znaczenia mają: charakter przedmiotu zamówienia, a w dalszej kolejności okres, w jakim udziela się zamówienia oraz osoba wykonawcy, który ma realizować zamówienie.
  Szacowanie wartości zamówienia
 • Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 27 października 2015 roku Rada Ministrów przyjęła opracowany przez UZP projekt nowej ustawy Pzp. Przyjęty tekst ustawy nie jest jednak kolejną nowelizacją obowiązujących przepisów a stanowi próbę budowy nowego, kompleksowego systemu zamówień publicznych.
  Ustawia Pzp - protokół postępowania
 • Kary umowne w przetargach

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Karę pieniężną wymierzana jest w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.
  Kary umowne w przetargach
 • Zwrot próbek po zakończonym postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
  Zwrot materiałów po zakończeniu postępowania
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem