Partnerzy serwisu:
Zamawiający udzielając zamówienia, którego przedmiot jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, stosując wyłącznie kryterium ceny muszą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić aspekty wpływające na koszty związane z eksploatacją przedmiotu zamówienia.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy - Pzp (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), została dokonana zmiana przepisów ustawy Pzp między innymi w zakresie zasad doboru przez zamawiających kryteriów oceny ofert.

W aktualnie ogłaszanych przetargach kryterium ceny jako jedyne może być zastosowane tylko w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Zmieniony przepis ustawy, na co zwraca uwagę UZP w opinii z dnia 22 października 2014 roku, nie precyzuje pojęć "powszechnie dostępny" oraz "ustalone standardy jakościowe", zwracając przy tym uwagę, iż tożsame sformułowania prawne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie przepisu art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kierując się zatem zasadami prawidłowej wykładni przepisów prawnych i racjonalności ustawodawcy, należałoby przypisać obu sformułowaniom takie samo znaczenie.

Mając na uwadze powyższą tożsamość stwierdzić należy, iż stosowanie kryterium ceny jako jedynego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie dopuszczalne w przypadku stosowania trybu zapytania o cenę.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wybór oferty przetargowej

Zamawiający posiadający status jednostek sektora finansów publicznych oraz zamawiający będący państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej dokonując wyboru oferty wyłącznie w oparciu o kryterium ceny zobowiązani są do wykazania w załączniku do pro okołu postępowania, w jaki sposób uwzględnili w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Tym samym, zamawiający udzielając zamówienia, którego przedmiot jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, stosując wyłącznie kryterium ceny muszą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić te aspekty, które będą miały wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją danego przedmiotu zamówienia.

Uwzględniając powyższe w odniesieniu do usług gastronomicznych (polegających np. na sporządzaniu obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej) wskazać należy, że nie spełniają one co do zasady kryterium usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych.

Zamówienia publiczne w zakresie usług gastronomicznych

Zamawiający decydując się na udzielenie zamówienia w zakresie usług gastronomicznych opisuje przedmiot zamówienia na pomocą szeregu parametrów odnoszących się do standardu zamawianej usługi (np. poprzez określenie kaloryczności posiłków, ich gramatury czy też różnorodności wykorzystywanych produktów).

Trudno zatem uznać, że jest to opis wskazujący na ustalone standardy jakościowe jako wyznacznik zrozumiały dla wszystkich potencjalnych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odnosząc się do powszechniej dostępności usług gastronomicznych należy wskazać, że czym innym jest "powszechność występowania" a "powszechna dostępność". Fakt, iż istnieje wiele podmiotów na danym rynku świadczących usługi gastronomiczne nie oznacza, że każdy z nich spełnia oczekiwania określone w udzielanym zamówieniu oraz, że zakres danej usługi będzie można uzyskać bez problemu.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Wobec powyższego biorąc pod uwagę systemowe ograniczenie wyłącznego stosowania kryterium ceny (wynikające z brzmienia art. 91 ust. 2a ustawy PZP ) w przypadku przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi gastronomiczne zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny złożonych ofert może zostać uznane za niezgodne z wymogami wynikającymi z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

W konsekwencji na podstawie obowiązującego stanu prawnego uznać należy, że udzielając zamówienia publicznego którego przedmiotem są usługi gastronomiczne zamawiający powinien przyjąć co najmniej jedno poza cenowe kryterium oceny złożonych ofert.

 • Szacowanie wartości zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Przy szacowaniu wartości zamówienia znaczenia mają: charakter przedmiotu zamówienia, a w dalszej kolejności okres, w jakim udziela się zamówienia oraz osoba wykonawcy, który ma realizować zamówienie.
  Szacowanie wartości zamówienia
 • Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

  Vademecum
  Agata Smerd
  Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, którymi są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
  Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu
 • Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 27 października 2015 roku Rada Ministrów przyjęła opracowany przez UZP projekt nowej ustawy Pzp. Przyjęty tekst ustawy nie jest jednak kolejną nowelizacją obowiązujących przepisów a stanowi próbę budowy nowego, kompleksowego systemu zamówień publicznych.
  Ustawia Pzp - protokół postępowania
 • Kary umowne w przetargach

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Karę pieniężną wymierzana jest w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.
  Kary umowne w przetargach