Partnerzy serwisu:
Przez pojęcia ?zmowa przetargowa? należy rozumieć porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na firmę, która dopuściła się zmowy przetargowej karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym jej nałożenie. Oprócz kary pieniężnej, dotkliwą karą możliwą do nałożenia jest również orzeczenie wobec uczestnika zmowy przetargowej zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Przedsiębiorcy działając w zmowie przetargowej mogą być również pociągnięci do odpowiedzialności w oparciu o art. 306 Kodeksu karnego.

Niedozwolonym działaniem przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego jest zmowa przetargowa definiowana jako uzgadnianie warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac i ceny *1 . Generalnie przez zmowy przetargowe należy rozumieć porozumienia przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.

W praktyce rynkowej zmowa przetargowa polega zazwyczaj na ustaleniu wysokości cen proponowanych w przetargu lub podziale rynku. Zmowy przetargowe uderzają w istotę postępowania przetargowego, tj. w zasadę uczciwej konkurencji).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wyrok KIO

W wyroku z dnia 20 czerwca 2013 r. sygn. akt. KIO 1353/13 skład orzekający KIO staną na stanowisku iż ustawa Pzp wprawdzie nie wyłącza możliwości składania ofert w tym samym postępowaniu przetargowym przez wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo, jednak z punktu widzenia tych przepisów za zabronione uznaje się uzgadnianie treści składanych ofert pomiędzy odrębnymi uczestnikami przetargu oraz podejmowanie przez nich działań w toku procedury o zamówienie.

Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wskazują aspekt czasowy niedozwolonych uzgodnień. Mianowicie na gruncie wskazanej ustawy zakazuje się uzgodnień dotyczących warunków składanych ofert, które zostały poczynione przed przystąpieniem do przetargu i jego rozstrzygnięciem.

Analizując przepisów dotyczących "współpracy" pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego należy wskazać, że zabronione są działania dotyczące np. zobowiązania do nie uczestniczenia w przetargu, zobowiązanie do złożenia dodatkowych ofert, stanowiących tło dla oferty przeznaczonej do wybrania, zobowiązanie do uczestniczenia w systemie rotacyjnego przystępowania do przetargów. Ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym ustalenia związane z alokacją zamówień w przetargach mogą być realizowane poprzez ustalenie warunków składanych ofert, choćby poprzez ustalenie, że wybrane oferty będą zawierały braki (formalne), a co za tym idzie zostaną one wykluczone z przetargu, bądź że będą to oferty mniej korzystne od oferty zwycięskiej. Ponadto w orzecznictwie *2 wskazuje się, iż przedmiotem niedozwolonego uzgodnienia mogą być zarówno warunki składanych ofert, jak i krąg oferentów (zarówno poprzez zobowiązanie się do niewzięcia udziału w przetarg, jak i zobowiązanie się do złożenia fikcyjnej oferty mającej uwiarygodnić ofertę innego uczestnika porozumienia).

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

*1 Patrz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r Nr 50 poz. 331 ze zm).

*2 Patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2009 roku, sygn. akt: III SK 26/08

 • Dostęp wykonawców do siwz

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Zamawiający zobligowany jest do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
  Dostęp wykonawcy do siwz
 • Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Mariola Kubicka
  Wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
  Realizacja zamówienia
 • Kryteria oceny ofert przetargowych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający udzielając zamówienia, którego przedmiot jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, stosując wyłącznie kryterium ceny muszą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić aspekty wpływające na koszty związane z eksploatacją przedmiotu zamówienia.
  Oferta przetargowa
 • Szacowanie wartości zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Przy szacowaniu wartości zamówienia znaczenia mają: charakter przedmiotu zamówienia, a w dalszej kolejności okres, w jakim udziela się zamówienia oraz osoba wykonawcy, który ma realizować zamówienie.
  Szacowanie wartości zamówienia