Partnerzy serwisu:
Zamawiający zobligowany jest do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Pytanie:

Czy zamawiający może odmówić udostępnienia swiz (przetarg nieograniczony unijny) na stronie internetowej? Tłumaczy się, że udostępni ją tylko tym wykonawcom, którzy posiadają uprawnienia (chodzi o usługi ubezpieczeniowe). Taki przetarg widnieje już na jednej z komercyjnych stron. Czy nie jest to ewidentne naruszenie art. 42 ustawy Pzp ? Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

Odpowiedź:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują wyjątków od nałożonego na zamawiającego w art. 42 ust. 1 ustawy obowiązku udostępnienia swiz na stronie internetowej. Niezależnie od wartości zamówienia , zamawiający zobligowany jest do tego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Wolą ustawodawcy jest zatem, aby specyfikacja była ogólnie dostępna, tj. z jej treścią mógł zapoznać się każdy zainteresowany.

W tym stanie prawnym nie jest zatem dopuszczalne, aby zamawiający ograniczył krąg podmiotów, którym udostępni swiz jedynie do tych, które posiadają określone uprawnienia. W tej sytuacji dostęp do specyfikacji wymagałby de facto złożenia stosownego wniosku, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z uregulowaniem zawartym w art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 42 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Mariola Kubicka
  Wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
  Realizacja zamówienia
 • Kryteria oceny ofert przetargowych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający udzielając zamówienia, którego przedmiot jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, stosując wyłącznie kryterium ceny muszą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić aspekty wpływające na koszty związane z eksploatacją przedmiotu zamówienia.
  Oferta przetargowa
 • Szacowanie wartości zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Przy szacowaniu wartości zamówienia znaczenia mają: charakter przedmiotu zamówienia, a w dalszej kolejności okres, w jakim udziela się zamówienia oraz osoba wykonawcy, który ma realizować zamówienie.
  Szacowanie wartości zamówienia
 • Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 27 października 2015 roku Rada Ministrów przyjęła opracowany przez UZP projekt nowej ustawy Pzp. Przyjęty tekst ustawy nie jest jednak kolejną nowelizacją obowiązujących przepisów a stanowi próbę budowy nowego, kompleksowego systemu zamówień publicznych.
  Ustawia Pzp - protokół postępowania