Partnerzy serwisu:
Jeżeli zamawiający ma wiedzę o tym, że w następnym roku umowa na obsługę będzie prowadzona na takich samych zasadach jak obecnie, to obydwa postępowania wymagają zsumowania w celu oszacowania wartości zamówienia, czyli należy je traktować łącznie.

Pytanie:

W lutym 2015 r. przeprowadzono postępowanie dotyczące obsługi prawnej urzędu. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę niższą niż 30.000 euro. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o takiej wartości. Umowa została zawarta do 31.12.2015 r. Planuje się zawarcie następnej umowy od 01.01.2016 - 31.12.2016 r. Postępowanie zostanie przeprowadzone w listopadzie 2015 r. Czy w takiej sytuacji należy szacować wartość zamówienia łącznie z zamówieniem, które zostało udzielone w lutym, czy też należy je traktować jako odrębne zamówienia ? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy zweryfikować, kiedy zamawiający powziął wiedzę o konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania na obsługę prawną na następny rok. Jeżeli zamawiający cały czas miał wiedzę o tym, że w następnym roku obsługa prawna (umowa na obsługę) będzie prowadzona na takich samych zasadach, to w ocenie autora, obydwa postępowania wymagają zsumowania w celu oszacowania wartości zamówienia, czyli należy je traktować łącznie.

Przedstawiona teza wynika m.in. z opinii prawnej UZP pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej". Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 32 ust. 2, art. 32 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Zmowa przetargowa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przez pojęcia ?zmowa przetargowa? należy rozumieć porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.
  Zmowa przetargowa
 • Dostęp wykonawców do siwz

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Zamawiający zobligowany jest do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
  Dostęp wykonawcy do siwz
 • Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Mariola Kubicka
  Wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
  Realizacja zamówienia
 • Kryteria oceny ofert przetargowych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający udzielając zamówienia, którego przedmiot jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, stosując wyłącznie kryterium ceny muszą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić aspekty wpływające na koszty związane z eksploatacją przedmiotu zamówienia.
  Oferta przetargowa