Partnerzy serwisu:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zgodnie z przepisami1 ustawy Pzp *1 zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Co do zasady, decyzja o tym czy w konkretnym postępowaniu zamawiający ma przyjąć i żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, została pozostawiona swobodnej decyzji zamawiającego . Stosownie do norm ustanowionych w przepisach ustawy Pzp *2 ustawodawca pozostawił zamawiającemu również pewien zakres swobody w kształtowaniu wysokości zabezpieczenia , jakiego ten będzie żądać od wykonawcy. Przedział tej swobody został ustalony przez ustawodawcę w granicach od 2% do 10%. Wartość przyjętą przez zamawiającego należy odnieść do całkowitej ceny podanej w ofercie, albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli okres realizacji zamówienia publicznego przez wykonawcę jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, za zgodą zamawiającego, może być również tworzone przez potrącenia z należności (wynagrodzenia wykonawcy) za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W takim przypadku jednak w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

Wytyczne w siwz

Wymagając wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający zobowiązany jest w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić:

- wysokość żądanego zabezpieczenia,

- termin wniesienia zabezpieczenia (co do zasady zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy),

- formy w jakich wykonawcy mogą wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie może ograniczać swobody wykonawcy w wyborze jednej z form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zostały określone w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp . Zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może jedynie rozszerzyć katalog dopuszczalnych form wniesienia zabezpieczenia o trzy dodatkowe wymienione we wskazanym przepisie.

Dysponując wniesionym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zamawiający może, w przypadku gdy wykonawca realizuje zawartą umowę w sposób nienależyty, skorzystać z kwoty zabezpieczenia na pokrycie należnych kar umownych. Możliwe jest również zatrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez uprzedniego naliczenia kar za jej niewłaściwe realizowanie. Decyzja w tym zakresie należy do zamawiającego.

Przepisy ustawy Pzp nie regulują w jaki sposób zamawiający ma postąpić w przypadku skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w toku jej realizacji. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wyroki KIO

Krajowa Izba Odwoławcza (w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 roku, sygn. akt: KIO 110/13) zwróciła uwagę, iż przepis art. 150 ust. 2 ustawy Pzp należy czytać przez pryzmat celu zabezpieczenia, jaki określił ustawodawca w przepisie art. 147 ust. 2 ustawy Pzp Zgodnie z tym przepisem, zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego, skoro ustawodawca z jednej strony przewidział pokrywanie roszczeń zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a z drugiej wprowadził ustawowe ograniczenie wysokości takiego zabezpieczenia, to brak jest podstaw do przyjęcia, że uprawnione jest podwyższanie zabezpieczenia ponad limit ustawowy w przypadku, gdy zamawiający pokrył częścią zabezpieczenia swoją szkodę. Takiej interpretacji wspomnianych przepisów sprzeciwia się treść przepisu art. 150 ust. 2 ustawy Pzp , a także cel ustanawiania zabezpieczenia (wyrok KIO z dnia 29 października 2012 roku, sygn. akt: KIO 2212/12). Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

*1 Patrz art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych

*2 Patrz art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Siwz - numer rachunku bankowego

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, numer rachunku powinien zostać wskazany w siwz.
  Numer rachunku bankowego w siwz
 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Jeżeli zamawiający ma wiedzę o tym, że w następnym roku umowa na obsługę będzie prowadzona na takich samych zasadach jak obecnie, to obydwa postępowania wymagają zsumowania w celu oszacowania wartości zamówienia, czyli należy je traktować łącznie.
  Szacowanie wartości zamówienia
 • Zmowa przetargowa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przez pojęcia ?zmowa przetargowa? należy rozumieć porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.
  Zmowa przetargowa
 • Dostęp wykonawców do siwz

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Zamawiający zobligowany jest do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
  Dostęp wykonawcy do siwz