Partnerzy serwisu:
W postępowaniu o zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych zamawiający powinien zawrzeć informacje o sposobie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie:

Przygotowuję przetarg na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych z podziałem na kilka zadań. Opisując warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wskazano:

- Zadanie I - 5 odkurzaczów,

- Zadanie II - 5 odkurzaczów.

Czy wykonawca składając ofertę na dwa zadania może wykazać, że dysponuje pięcioma odkurzaczami, czy też musi wykazać się dysponowaniem 10 odkurzaczami? Czy na każde zadanie muszą być wykazane inne osoby czy też mogą być te same osoby na dwa zadania?

Odpowiedź:

W postępowaniu o zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych zamawiający powinien zawrzeć informacje o sposobie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. poprzez zastrzeżenie:

"Potencjał techniczny - Wykonawca musi wskazać sprzęt, który skieruje do wykonywania zamówienia spełniające następujące wymagania:

Zadanie I - minimum 5 sztuk odkurzaczy o parametrach minimalnych ( ..)

Zadanie II - minimum 5 sztuk odkurzaczy o parametrach minimalnych (. .)

Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego sprzętu w ramach wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu na Zadanie I i Zadanie II. Oznacza to, że Wykonawca składający ofertę na Zadanie I i Zadanie II musi wykazać się dysponowaniem sprzętem w ilości równej sumie wymagań dla Zadania I i Zadania II, tj. minimum 10 sztuk odkurzaczy o wskazanych parametrach minimalnych".

Jeżeli natomiast zamawiający zdecyduje inaczej proponuję zawarcie klauzuli:

"Zamawiający dopuszcza wskazanie tego samego sprzętu w ramach wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu na Zadanie I i Zadanie II."

Powyższe zapisy powinny rozwiać wątpliwości interpretacyjne wykonawców i korzystanie wpłynąć na proces udzielenia zamówienia, wypełniając oczekiwania zamawiającego. Pamiętać bowiem należy, że wszelkie wątpliwości interpretacyjne powinny być rozstrzygane na korzyść wykonawcy.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

. art. 22 ust. 1 i ust. 4, ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 • Siwz - numer rachunku bankowego

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, numer rachunku powinien zostać wskazany w siwz.
  Numer rachunku bankowego w siwz
 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Jeżeli zamawiający ma wiedzę o tym, że w następnym roku umowa na obsługę będzie prowadzona na takich samych zasadach jak obecnie, to obydwa postępowania wymagają zsumowania w celu oszacowania wartości zamówienia, czyli należy je traktować łącznie.
  Szacowanie wartości zamówienia
 • Zmowa przetargowa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przez pojęcia ?zmowa przetargowa? należy rozumieć porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.
  Zmowa przetargowa