Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma obowiązek dołączyć do siwz wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną po rozstrzygnięciu przetargu wprowadzone do umowy zawieranej z wybranym wykonawcą.

Realizując powyższy obowiązek *1 w większości przetargów zamawiający przedstawia wzór umowy. Jak wykazuje praktyka udzielania zamówień publicznych niejednokrotnie występują sytuacje w których przedstawione przez zamawiającego wymogi dotyczące treści przyszłej umowy naruszają zasady równości stron umowy oraz zasadę swobody kontraktowania (art. 3531 KC).

Tymczasem zamawiający nie ma prawnych możliwości jednostronnego dyktowania warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do katalogu zapisów zawartych we wzorze umowy, które można uznać za nieprawidłowe przede wszystkim zalicza się:

- ustalające bezzasadnie wysoki poziom kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- zwalniające zamawiającego z ponoszenia kar z tytułu zwłoki w wypłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy,

- zabraniające wprowadzenia do treści umowy waloryzacji wynagrodzenia,

- ustalenia nierównych wobec stron umowy wysokości należnych kar np. wykonawca płaci za nieterminowe zakończenie przedmiotu umowy karę w wysokości 1 % wartości zamówienia

- za każdy dzień niedotrzymania wyznaczonego terminu, natomiast zamawiający za opóźnienie w rozpoczęciu odbioru przedmiotu umowy ponosi karę w wysokości 0,1 % wartości umowy dziennie.

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całego kraju

Przedmiot zamówienia

Niejednokrotnie zamawiający zawiera w przedstawianych wykonawcom propozycjach treści przyszłej umowy zapisy odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu zamówienia publicznego. W tym zakresie w szczególności za niedopuszczalne uznać należy zamieszczanie klauzul dotyczących:

- przedstawiania przez wykonawcę umowy kopii dowodów zakupu (np. faktur) części, urządzeń, podzespołów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ,

- zastrzeżenia przez zamawiającego prawa do ograniczenia przedmiotu umowy bez określenia maksymalnego zakresu zmniejszenia świadczenia.

Umowy dotyczące wykonania zamówienia publicznego muszą zapewniać równość stron umowy i nie mogą ograniczać prawa wykonawców ustalonych w odrębnych przepisach.

Obowiązujące przepisy nie dają zamawiającemu podstaw do wprowadzania zapisów sankcjonujących prymat interesów zamawiającego nad prawami wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

*1 wynikający bezpośrednio z brzmienia art. 36 ust. 1 pkt. 16 Prawa zamówień publicznych

 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W przypadku, gdy zamawiający (jednostki zamawiającego) nie posiadają samodzielności finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie.
  Łączne szacowanie wartości zamówień
 • Kryteria oceny ofert przetargowch

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać.
  Kryteria oceny ofert przetargowych
 • Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Pierwszym i podstawowym kryterium warunkującym możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ocena jej charakteru. Ustawodawca jednoznacznie przesądził, że niedopuszczalne jest dokonywanie w umowie zmian o charakterze istotnym.
  Udzielenie informacji o zamówieniu publicznym
 • Oczywista omyłka rachunkowa

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
  Omyłka w ofercie przetargowej