Partnerzy serwisu:
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

Pytanie:

Czy w przypadku zamówień krajowych, gdzie oferty składają polscy wykonawcy i w cenie ofertowej zawierają obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, należy w treści formularza ofertowego wpisywać dodatkowe dane i oświadczenia wykonawcy (jakiej treści) dotycząca podatku VAT w nawiązaniu do przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 i treści art. 91 ust. 3a drugie zdanie? Wynika z niego obowiązek informacyjny ciążący na wykonawcy w stosunku do zamawiającego odnośnie do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z wyborem danej oferty. Jakich zamówień dotyczy ten przepis? I jakich wykonawców ? Czy każdorazowo musi wykonawca poinformować o powyższym w formularzu ofertowym ?

Odpowiedź:

Nie istnieje ograniczenie warunkujące możliwość uczestnictwa w procedurach ogłaszanych w Biuletynie ZP , jedynie dla wykonawców polskich. Poza tym przepis art. 91 ust. 3a ustawy Pzp dotyczy zarówno wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług jak i towarów objętych załącznikiem nr 11 do ustawy o zmianie ustawy o VAT. Zatem informacja o obciążeniu podatkiem VAT powinna dotyczyć każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Odwrócony VAT

Jednak art. 91 ust. 3a nie dotyczy jedynie kwestii odwrotnego obciążenia VAT.

Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji ustawy o VAT przepis ten ma charakter generalny.

W konsekwencji proponowanych zmian obowiązek doliczania wartości podatku VAT płaconego przez zamawiającego do wartości netto wykonawcy będzie miał zatem zastosowanie w przypadku:

- tak jak obecnie - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak i planowanych do wprowadzenia przedmiotowym projektem zmian w ustawie VAT,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług.

Zatem zamawiający powinien być każdorazowo poinformowany, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 orku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

 • Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawierane w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy odrębne wymagają szczególnej formy.
  Wynagrodzenie za zamówienie publiczne
 • Kurs euro do zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowy Kurs euro stosowany do zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.
  Kurs euro w zamówieniach publicznych
 • Wartość umowy zawartej z wykonawcą

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy o wykonanie zamówienia publicznego jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.
  Wartość umowy zawartej z wykonawcą
 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Zamawiający wyklucza wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu