Partnerzy serwisu:
Zgodnie z Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawierane w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy odrębne wymagają szczególnej formy.

Pytanie:

Jesteśmy państwową instytucją kultury i jednostką finansów publicznych. Często zdarza się że są wystawiane faktury pro forma i dokonujemy 100 % płatności przed zrealizowaniem dostawy czy usługi. Czy jest to prawidłowe? Czy faktury proforma powinny być w obiegu i czy wolno nam dokonywać płatności na ich podstawie?

Odpowiedź:

Termin wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne uzależniony jest od zapisów umowy. W sprawach nie uregulowanych przepisami ustawy Pzp, stosować należy odpowiednie regulacje ustawy kodeks cywilny. Generalnie należy uznać, że możliwa jest zapłata wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego przed zakończeniem jego realizacji, nawet, jeśli nie wystawiono faktury pro forma. Ponadto na podstawie art. 151a ustawy Pzp zamawiający może udzielić zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Rodzaj faktury

Aby zrozumieć istotę faktury pro forma warto posiłkować się wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zamieszczonymi na stronie internetowej www.mf.gov.pl . Stwierdzono w nich, że dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Stanowi ona dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Podniesiono, że wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura.

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

Wspomnieć należy, że zgodnie z ustawą Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawierane w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy odrębne wymagają szczególnej formy. Sposób i terminy wypłaty wynagrodzenia powinny być uregulowane umową. Dopuszczalna jest na przykład sytuacja, w której terminy i wysokość wypłaty poszczególnych transzy wynagrodzenia, za sprawowanie funkcji menadżera projektu inwestycyjnego są wcześniejsze niż data zakończenia robót budowlanych. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 6 listopada 2013 r. (sygn. akt. I ACa 472/13) uznał, że wobec określenia w umowie i dołączonym do niej harmonogramie, dokładnych terminów wypłat poszczególnych części wynagrodzenia, należy je wypłacić zgodnie z jej postanowieniami, czyli przed zakończeniem robót budowlanych, nawet wobec przedłużenia realizacji tych robót, które miały być kontrolowane przez menadżera.

Mając na uwadze powyższe, dla oznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne, znaczenie powinny mieć zapisy umowne.

Zmiany w Pzp: Nowe progi stosowania Pzp

Podstawa prawna

art. 151a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

 • Kurs euro do zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowy Kurs euro stosowany do zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.
  Kurs euro w zamówieniach publicznych
 • Wartość umowy zawartej z wykonawcą

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy o wykonanie zamówienia publicznego jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.
  Wartość umowy zawartej z wykonawcą
 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Zamawiający wyklucza wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 • Warunki podziału zamówienia na części

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Kwestie szacowania zamówienia i zamiar ewentualnego podziału zamówienia na części należy oceniać przede wszystkim z uwzględnieniem wiedzy zamawiającego w okresie przygotowania udzielenia danego zamówienia oraz tzw. kryteriów tożsamościowych.
  Zmiany pierwotnych warunków zamówienia