Partnerzy serwisu:
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy o wykonanie zamówienia publicznego jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.

Pytanie:

Czy w siwz w przetargu nieograniczonym można zastosować zapis "(...) Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie zawarta do kwoty: 122.050,00 zł brutto (...)" ? Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Zapis w proponowanej formie jest nieprawidłowy. Przesądza o tym uregulowanie zawarte w art. 140 ust. 1 ustawy Pzp - cyt.: "Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie".

Nie ma natomiast prawnych przeciwwskazań, aby w projekcie umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przewidział możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Nowe progi stosowania Pzp Zmiany w Prawie zamówień publicznych

Podstawa prawna

art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .

 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Zamawiający wyklucza wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 • Warunki podziału zamówienia na części

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Kwestie szacowania zamówienia i zamiar ewentualnego podziału zamówienia na części należy oceniać przede wszystkim z uwzględnieniem wiedzy zamawiającego w okresie przygotowania udzielenia danego zamówienia oraz tzw. kryteriów tożsamościowych.
  Zmiany pierwotnych warunków zamówienia
 • Unieważnienie przetargu z powodu braku środków zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Anna Kuszel-Kowalczyk
  Jeśli zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty, którą zamierza sfinansować zamówienie do ceny najkorzystniejszej oferty bądź oferty z najniższą ceną jest zobowiązany do unieważnienia postępowania przetargowego.
  Unieważnienie postępowania
 • Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza się niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy.
  Publikacja ogłoszenia o zamówienie publiczne