Partnerzy serwisu:
Obowiązek złożenia oświadczenia w zakresie określonym przez art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy czynności wykonanych od momentu wszczęcia (ogłoszenia) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma zatem zastosowania do czynności wykonanych na etapie przygotowania postępowania. Kiedy składać oświadczenie?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 2 ustanawiając obowiązek złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, nie określa wprost terminu, w którym oświadczenie to powinno być złożone.

Analiza przesłanek wyłączenia z postępowania określonych w art. 17 ust. 1 PZP prowadzi do wniosku, iż ustalenie istnienia, bądź nie istnienia tych przesłanek, możliwe jest co do zasady dopiero w momencie, gdy ujawnione zostaną wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniu (wykonawcy).

Przemawia za tym fakt, iż przesłanki te odnoszą się do istnienia określonych relacji (rodzinnych, prawnych, faktycznych) pomiędzy osobą dokonującą czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego a wykonawcą. Wyjątek stanowi jedynie przesłanka określona w art. 17 ust. 1 pkt 5 PZP, której istnienie może być ustalone już w momencie wszczęcia postępowania (karalność za przestępstwa wskazane w tym przepisie). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]

Podsumowanie

Zatem, z samej istoty przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 PZP wnika, iż oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania może być złożone dopiero po zidentyfikowaniu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Z reguły następować to będzie z chwilą otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przy czym, brak jest przesłanek - tak prawnych, jak i faktycznych - które wskazywałyby, iż oświadczenie w zakresie podstawy wyłączenia określonej w art. 17 ust. 1 pkt 5 PZP, musi być składane wcześniej, przed oświadczeniem w zakresie przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1 - 4 PZP.

W konsekwencji zasadne jest przyjęcie stanowiska, że złożenie oświadczenia co do każdej z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp może nastąpić jednocześnie (1). Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu osoby występującej po stronie zamawiającego powinno być złożone niezwłocznie po otwarciu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a przed dokonaniem dalszych czynności w postępowaniu.

Na uwagę zasługuje jednocześnie stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z którym w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest złożenie oświadczenia o istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania w terminie wcześniejszym, tj. przed otwarciem ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminie późniejszym, przed zawarciem umowy.

Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia brak stanowczego określenia w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 tej ustawy oraz wykładnia przepisu art. 17 ust. 3. Przepis art. 17 ust. 3 ustawy PZP wiąże bowiem skutek prawny w postaci obowiązku powtórzenia czynności postępowania nie z faktem niezłożenia oświadczenia o istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, lecz z faktem, iż czynności te zostały dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o istnieniu podstaw wyłączenia.

Oznacza to, że uprzednie złożenie oświadczenia o braku okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania nie uprawnia do wykonywania czynności w postępowaniu, jeżeli w stosunku do osoby wykonującej te czynności w trakcie ich wykonywania ujawniły się okoliczności z art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Kolejne oświadczenie, tym razem o istnieniu takich okoliczności powinno być złożone niezwłocznie i poprzedzać wyłączenie się tej osoby z udziału w postępowaniu w dowolnym jego momencie. Zatem, oświadczenie takie będzie składane następczo, po ujawnieniu okoliczności z art. 17 ust. 1 PZP bez względu na etap na jakim znajduje się procedura.

W konsekwencji osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny pamiętać o ciążącym na nich ograniczeniach wynikających z art. 17 ust. 1 i niezwłocznie podejmować działania zmierzające do zmiany złożonego uprzednio oświadczenia.

 

(1) źródło: opinia Urzędu Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl

 • Podwykonawca nie jest stroną umowy o zamówienie publiczne

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Prawo zamówień publicznych informuje, że niezależnie od trybu prowadzonego postępowania, udzielenie zamówienia publicznego polega na zawarciu umowy przez zamawiającego z wykonawcą wyłonionym w danym postępowaniu.
  Zamawiający zawiera umowę z wykonawcą bez zgody podwykonawcy, ponieważ nie jest bezpośrednio stroną umowy o zamówienie publiczne
 • W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów, zamawiający będzie mógł zastosować jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy cenę realizacji zamówienia.
  Kryterium ceny będzie mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy.
 • Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

  Komunikaty
  oprac. Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. www.kancelariazp.pl
  Czy wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego ma możliwość podważenia twierdzenia zamawiającego dotyczącego opóźnienia we wniesieniu wadium?
  Termin składania ofert
 • Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

  Zamówienia publiczne
  oprac. Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  Czy zamawiający jest uprawniony do badania ważności umowy konsorcjum przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej i czy może on odrzucić ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli uzna, że zawarta przez nich umowa konsorcjum jest nieważna?
  Konsorcjum