Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych informuje, że niezależnie od trybu prowadzonego postępowania, udzielenie zamówienia publicznego polega na zawarciu umowy przez zamawiającego z wykonawcą wyłonionym w danym postępowaniu.

Pytanie:

Czy zamawiający ma obowiązek żądać zgody od podwykonawcy na zawarcie umowy z wykonawcą?

Odpowiedź:

Zamawiający zawiera umowę z wykonawcą bez zgody podwykonawcy. Ten bowiem nie jest bezpośrednio stroną umowy o zamówienie publiczne.

Udzielenie zamówienia publicznego polega na zawarciu umowy przez zamawiającego z wykonawcą wyłonionym w danym postępowaniu, bez względu na tryb prowadzonego postępowania. Umowa o zamówienie wymaga formy pisemnej zaś jej cechą jest odpłatność. Zamawiający może udzielić zamówienia wyłącznie wykonawcy, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała status oferty najkorzystniejszej. Obowiązkiem zamawiającego jest zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą.

Podsumowanie

A zatem zamawiający w postępowaniach, w których dany wykonawca wskazuje na fakt korzystania z podwykonawstwa, zawiera umowę z wykonawcą bez zgody podwykonawcy. Ten bowiem nie jest bezpośrednio stroną umowy o zamówienie publiczne.

Podstawa prawna

art. 2 pkt 9b, art. 143b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).