Partnerzy serwisu:
Dostawy artykułów spożywczych można uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia kryterium - cena 100%.

Pytanie:

Czy przy zakupie artykułów spożywczych w przetargu nieograniczonym z podziałem na części można dać tylko kryterium cena ze względu na ogólną dostępność przedmiotu zamówienia? Jak powinien wyglądać zapis w załączniku do protokołu i który to jest załącznik (proszę o wzorcowy zapis)? A może powinno się jednak zastosowane kryterium dodatkowe np. jakość?

Odpowiedź:

W ocenie autora, dostawy artykułów spożywczych można uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia kryterium - cena 100%.

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert można zastosować jedynie wówczas, gdy przedmiot zamówienia jest ogólnodostępny o określonych standardach jakościowych. Przepisy ustawy Pzp nie definiują powyższego pojęcia, ale w jego zdefiniowaniu należy posiłkować się opiniami dotyczącymi zastosowania trybu zapytania o cenę, w stosunku do którego zostało użyte to samo sformułowanie.

 

W tym miejscu można wskazać opinię UZP pt.: "Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę", w której stwierdzono, że: "Ustawa Pzp nie określa, co należy rozumieć przez dostawy lub usługi "powszechnie dostępne", więc kierując się wykładnią językową pod pojęciem tym należałoby rozumieć "dostępność dla wszystkich zainteresowanych", przy czym chodzi tu o dostępność dla wszystkich zainteresowanych takiego samego lub podobnego świadczenia, a zatem brak indywidualizowania przedmiotu świadczenia na potrzeby poszczególnych zamawiających.

 

Natomiast pod pojęciem "ustalone standardy jakościowe" należy rozumieć: typy lub gatunki (dostaw/usług) znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom, nie zaś specyficznym wymaganiom zamawiającego, na skutek dostosowania standardu dostawy czy usługi do jego indywidualnych potrzeb, a zatem o jakości nie wymagającej indywidualnego ustalenia".

Protokół z postępowania

Wprowadzony nowelizacją przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, nakłada na zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp dodatkowy obowiązek przy zastosowaniu jako jedynego kryterium ceny. Mianowicie stosując kryterium ceny zamawiający jest zobowiązany dodatkowo do wskazania w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

 

W ocenie autora dostawa artykułów spożywczych nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów podczas realizacji przedmiotu zamówienia, gdyż, mówiąc zostaną one skonsumowane.

 

W opinii UZP pt.: "Kryteria oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r." stwierdzono, że: "Tym samym, zamawiający udzielając zamówienia, którego przedmiot jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, stosując wyłącznie kryterium ceny powinni przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić te elementy, które będą miały wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia". ()

Podstawa prawna

art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 29 ust. 3, art. 91 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

www.portalzp.pl

  • Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.