Partnerzy serwisu:
Zgodnie z zapisami siwz: ?należy uwzględnić zakładany termin podpisania umowy do 14.08.2014 r., w przypadku podpisania umowy po tym terminie czas realizacji zostanie przesunięty o ilość dni ponad wyznaczoną datę podpisania umowy?, należy przyjąć, że w przypadku podpisania umowy po 14.08.2014r. tj. w dniu 29.08.2014r. czas realizacji powinien być przesunięty o 15 dni licząc zgodnie z zasadami liczenia terminów wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.

Pytanie:

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane, w którym jednym z kryterium oceny ofert był termin wykonania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała zapis: "Termin wykonania (należy uwzględnić zakładany termin podpisania umowy do 14.08.2014 r. w przypadku podpisania umowy po tym terminie czas realizacji zostanie przesunięty o ilość dni ponad wyznaczoną datę podpisania umowy). Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana według zestawienia przedstawionego w tabeli:

Termin wykonania/Liczba punktów

 

31.10.2014r. 0

 

21.10.2014r. 5

 

11.10.2014r. 10

 

01.10.2014r. 15

 

20.09.2014r. 20."

Przetarg wygrała firma, która zaoferowała wyższą cenę, ale skróciła termin wykonania zamówienia do dnia 11.10.2014 r. Zamawiający ze względu na brak pieniędzy w budżecie na dzień 14.08.2014 r. wybrał ofertę najkorzystniejszą w dniu 18.08.2014 r. W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zawarto zapis ,,Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp informuję, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana po dniu 18.08.2014 r." Kontrakt został zawarty w dniu 29.08.2014 r. z uwagi na to, iż osoba upoważniona do podpisania umowy po stronie wykonawcy przebywała za granicą. O ile dni zamawiający może przedłużyć termin wykonania zamówienia?

Odpowiedź:

W sytuacji opisanej w pytaniu, w opinii autora odpowiedzi, termin, od którego należy liczyć ewentualne przedłużenie dni realizacji umowy powinien być liczony od dnia 14.08.2014 r. Takie założenie przyjął zamawiający na etapie przygotowanie procedury zakupowej. Wykonawcy składając oferty kalkulowali je w odniesieniu do zapisów siwz i zgodnie z jej założeniami oferowali termin realizacji.

Zgodnie z zapisami siwz: "należy uwzględnić zakładany termin podpisania umowy do 14.08.2014 r., w przypadku podpisania umowy po tym terminie czas realizacji zostanie przesunięty o ilość dni ponad wyznaczoną datę podpisania umowy", należy przyjąć, że w przypadku podpisania umowy po 14.08.2014r. tj. w dniu 29.08.2014r. czas realizacji powinien być przesunięty o 15 dni licząc zgodnie z zasadami liczenia terminów wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.

Podstawa prawna

Art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teskt jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.);

Art. 111 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).

www.portalzp.pl

  • Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.