Partnerzy serwisu:
Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów, zamawiający będzie mógł zastosować jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy cenę realizacji zamówienia.

Pytanie:

Przygotowuję przetargi na dostawę produktów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz na dostawę paliwa do pojazdów będących w posiadaniu gminy. Umowa będzie obowiązywać jeden rok budżetowy. Czy w związku z nowelizacją, do tych dwóch zamówień mogę zastosować tylko kryterium cenowe? Ponadto, jak należy opisać je w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, zarówno w przypadku udzielenia zamówienia na zakup artykułów spożywczych, jak i na dostawę paliwa możliwe jest zastosowanie wyłącznie kryterium ceny. Jeżeli zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zobowiązany będzie w takim przypadku do wykazania w załączniku do protokołu sposobu, w jaki w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnione zostały koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Przeczytaj więcej na ten temat: Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium oceny ofert jedynie w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz posiada ustalone standardy jakościowe. Mimo, iż ustawodawca nie podaje ustawowej definicji zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, można w tym przypadku posłużyć się utrwaloną wykładnią doktryny i dotychczasowym orzecznictwem, dotyczącym interpretacji przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę (art. 70 ustawy Pzp). Wskazany artykuł pozwala bowiem na zastosowane powyższego trybu do dostaw i usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 2a, art. 70 ustawy z 29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

 • Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób należy oceniać oferty w oparciu o ustalone kryteria. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego rozwiązania należy więc opierać się na naczelnych zasadach ustawy Pzp, a w szczególności zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników postępowania.
 • Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Dostawy artykułów spożywczych można uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia kryterium - cena 100%.
  Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych
 • Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zgodnie z zapisami siwz: ?należy uwzględnić zakładany termin podpisania umowy do 14.08.2014 r., w przypadku podpisania umowy po tym terminie czas realizacji zostanie przesunięty o ilość dni ponad wyznaczoną datę podpisania umowy?, należy przyjąć, że w przypadku podpisania umowy po 14.08.2014r. tj. w dniu 29.08.2014r. czas realizacji powinien być przesunięty o 15 dni licząc zgodnie z zasadami liczenia terminów wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.
  Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu obejmuje również zamówienia o wartości do 30.000.
 • Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Wycinka
  Wykonawca - zarówno na etapie postępowania, jak i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ma możliwość bezpośredniego i skutecznego powoływania się na odpowiedzi zamawiającego dotyczące treści siwz udzielane na skutek pytań zadawanych przez wykonawców.
  Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego