Partnerzy serwisu:
Czy wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego ma możliwość podważenia twierdzenia zamawiającego dotyczącego opóźnienia we wniesieniu wadium?

Termin wpłacania wadium

Momentem wniesienia wadium w pieniądzu jest chwila, w której rachunek zamawiającego zostanie uznany kwotą stanowiącą równowartość żądanego zabezpieczenia. Dla oceny wniesienia wadium w terminie nie ma znaczenia data, w której dokonane zostało zlecenie przelewu. To wykonawcę w tym przypadku obciąża konieczność zachowania należytej staranności i zapewnienia, aby wadium wpłynęło na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, dlatego powinien on zadbać o złożenie zlecenia przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli środki pieniężne wpłyną na rachunek zamawiającego choćby kilka minut po upływie terminu składania ofert, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione w terminie, a wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm. - tj., dalej jako "Pzp"). Zgodnie z tym przepisem zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu m.in. wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

Podważenie wadium - decyzja Krajowej Izby Odwoławczej

Czy wobec decyzji zamawiającego o wykluczeniu wykonawcy z postępowania z powodu braku wniesienia wadium wykonawca, dysponuje środkami prawnymi pozwalającymi na jej podważenie?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 17 czerwca 2013 roku (sygn. akt KIO 1305/13) wskazała, że zamawiający ma obowiązek wykazać, iż nie doszło do wniesienia wadium w wymaganym terminie, tj. że nie wpłynęło ono na konto bankowe zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W braku takiego uzasadnienia decyzja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania jest nieprawidłowa i narusza przepis art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp.

W stanie faktycznym sprawy wykonawca kwestionował decyzję zamawiającego dotyczącą wykluczenia z postępowania z uwagi na niewniesienie wadium w terminie. Odwołujący twierdził, iż przelew kwoty wadium został dokonany przez niego prawidłowo, gdyż przy wykonywaniu przelewu posłużył się systemem SORBNET, zapewniającym dokonywanie transakcji bankowych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, na potwierdzenie swoich twierdzeń przedstawił dowód z wyciągów z kont bankowych założonych w bankach, które prowadzą konta zamawiającego oraz odwołującego. Po otrzymaniu decyzji o wykluczeniu z udziału w postępowaniu odwołujący założył bowiem konto w banku, który prowadzi rachunek zamawiającego i dokonał za pośrednictwem systemu SORBNET dwóch przelewów ze swojego rachunku na konto otwarte w banku zamawiającego. Zlecenia ich wykonania złożył w sposób analogiczny do zlecenia dokonania przelewu wadium. W każdym przypadku przelewu dokonanego przez odwołującego, na rachunku prowadzonym w banku, w którym zamawiający ma otwarty rachunek, do uznania kwotą wadium dochodziło przed godziną 10:00, tj. przed godziną, która została wyznaczona jako upływ terminu składania ofert.

W wyroku Izba potwierdziła, iż podziela pogląd, że wniesienie wadium jest skuteczne w przypadku uznania rachunku bankowego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wskazała jednak, że sankcyjny charakter przepisów o wykluczeniu wykonawcy z postępowania powoduje po stronie zamawiającego konieczność wykazania okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 24 ust. 2 Pzp w sposób nie budzący wątpliwości. Wobec braku przedstawienia w niniejszej sprawie przez zamawiającego dowodów, pozwalających na ustalenie jaki był porządek księgowania środków na koncie zamawiającego i z jaką chwilą doszło do uznania jego rachunku kwotą wadium przelaną przez odwołującego, Izba uznała, że zamawiający nie wykazał okoliczności uzasadniających wykluczenie odwołującego z udziału w postępowaniu, a tym samym stwierdziła, że zamawiający dopuścił się naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp.

Wyrok KIO potwierdza zatem, że w każdym przypadku wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawca ma prawo domagać się od zamawiającego przedstawienia nie budzących wątpliwości dowodów na poparcie takiej decyzji. Dotyczy to także momentu wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.

 • Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

  Zamówienia publiczne
  oprac. Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  Czy zamawiający jest uprawniony do badania ważności umowy konsorcjum przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej i czy może on odrzucić ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli uzna, że zawarta przez nich umowa konsorcjum jest nieważna?
  Konsorcjum
 • Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do podania bezpośrednio przed otarciem ofert przetargowych, kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
  Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?
 • Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób należy oceniać oferty w oparciu o ustalone kryteria. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego rozwiązania należy więc opierać się na naczelnych zasadach ustawy Pzp, a w szczególności zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników postępowania.
 • Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Dostawy artykułów spożywczych można uznać za zamówienie powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym. Można zatem zastosować do jego udzielenia kryterium - cena 100%.
  Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych
Komentarze