Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do podania bezpośrednio przed otarciem ofert przetargowych, kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

W praktyce udzielania zamówień publicznych zdarzają się jednak sytuacje, gdy kwota podana na otwarciu ofert jest niższa niż wartość szacunkowa zamówienia. Wykonawcy, który złożył ofertę przetargową nie przysługuje jednak możliwość wniesienia z tego tytułu zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Powyższą tezę potwierdza orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: KIO 1642/14) w którym skład orzekający uzasadniał między innymi: "Podkreślenia wymaga, iż dla wskazanego porównania nie ma znaczenia kwota podawana na otwarciu ofert przez Zamawiającego, tj. kwota na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta stanowi jedynie o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie danej jednostki zamawiającej na sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Cel podawania tej kwoty (którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) tuż przed otwarciem ofert, kiedy jeszcze zamawiający nie mógł zapoznać się z konkretnymi wycenami ofertowymi dokonanymi przez wykonawców w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, związany jest z zabezpieczeniem interesów wykonawców, aby nie dochodziło do nieuprawnionych działań po stronie zamawiającego związanych z unieważnianiem postępowania o zamówienia publiczne z powodu braku środków na sfinansowanie danego zamówienia. Kwota ta w praktyce najczęściej stanowi odzwierciedlenie wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonanej zgodnie z art. 32 i następne ustawy Pzp powiększonej o wartość podatku VAT, ale nie zawsze musi to być faktycznie ta kwota. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mieliśmy właśnie do czynienia taką właśnie sytuacją, że Zamawiający w trakcie otwarcia ofert podał kwotę na sfinansowanie zamówienia inną (niższą), niż wynikałoby to z wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia. I choć takie działanie Zmawiającego, jak wskazywał Odwołujący, można by różnie oceniać, także z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych - do oceny czego jednak Izba w świetle art. 179 ust. 1 ustawy Pzp nie posiada uprawnień (Izba dokonuje oceny czynności i zaniechań zamawiającego pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy Pzp), to powyższe jednak w żadnej mierze nie może stanowić punktu odniesienia dla oceny, czy cena ma charakter rażąco niskiej. W tym zakresie - jak wskazano powyżej - znaczenie ma wycena przedmiotu zamówienia dokonana z należytą starannością przez zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp."

Patrz art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zgodnie z zapisami siwz: ?należy uwzględnić zakładany termin podpisania umowy do 14.08.2014 r., w przypadku podpisania umowy po tym terminie czas realizacji zostanie przesunięty o ilość dni ponad wyznaczoną datę podpisania umowy?, należy przyjąć, że w przypadku podpisania umowy po 14.08.2014r. tj. w dniu 29.08.2014r. czas realizacji powinien być przesunięty o 15 dni licząc zgodnie z zasadami liczenia terminów wynikającymi z Kodeksu Cywilnego.
  Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu obejmuje również zamówienia o wartości do 30.000.
 • Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Wycinka
  Wykonawca - zarówno na etapie postępowania, jak i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ma możliwość bezpośredniego i skutecznego powoływania się na odpowiedzi zamawiającego dotyczące treści siwz udzielane na skutek pytań zadawanych przez wykonawców.
  Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego
 • Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przyjmuje się, iż gwarancja ubezpieczeniowa polega na nałożeniu na zakład ubezpieczeń (gwaranta) obowiązku wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej na wypadek ziszczenia się określonego w umowie gwarancji warunku (którym zazwyczaj jest zajście określonego zdarzenia losowego).
  Gwarancja ubezpieczeniowa
 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

  Zamówienia publiczne
  Irena Skubiszak-Kalinowska
  Opis przedmiotu zamówienia należy do czynności związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie publiczne i stanowi nieodłączny oraz podstawowy element treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Precyzyjna deskrypcja, co konkretnie ma zostać zakupione, jest jednocześnie obowiązkiem, jak i uprawnieniem zamawiającego.
  Prace budowlane