Partnerzy serwisu:
Przyjmuje się, iż gwarancja ubezpieczeniowa polega na nałożeniu na zakład ubezpieczeń (gwaranta) obowiązku wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej na wypadek ziszczenia się określonego w umowie gwarancji warunku (którym zazwyczaj jest zajście określonego zdarzenia losowego).

Na gruncie ustawy pzp, jako beneficjent gwarancji powinien być wskazany Zamawiający. Gwarancja ubezpieczeniowa powinna w swojej treści wskazywać, że zdarzeniem, które uzależnia spełnienie świadczenia, do którego zobowiązuje się ubezpieczyciel, jest zaistnienie jednej z przesłanek wskazanych w Prawie zamówień publicznych (1) - warto podkreślić - zmienionych z dniem 19 października 2014 r.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest zobowiązaniem bezwarunkowym i nieodwołalnym . Przez bezwarunkowość gwarancji należy rozumieć taką jej właściwość, że Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania swojego żądania, a ubezpieczyciel nie ma prawa oceniać zasadności żądania zapłaty, a do spełnienia świadczenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego (por. wyrok KIO/UZP 1867/09).

Nieodwołalność oznacza, iż do momentu upływu terminu w gwarancji wskazanego, Zamawiający może realizować swoje uprawnienie, bez względu na oświadczenia Wykonawcy kierowane do Ubezpieczyciela.

Ustanowienie a wniesienie wadium

Ustanowienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej następuje w chwili wystawienia dokumentu gwarancyjnego przez Ubezpieczyciela. Z kolei wniesienie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje z chwilą złożenia dokumentu gwarancji Zamawiającemu. Skutek wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej następuje wyłącznie wtedy, gdy z upływem terminu składania ofert Zamawiający dysponuje prawidłowym konstrukcyjnie wadium.

Forma dowodu wniesienia wadium

Forma dowodu złożenia wadium budzi w orzecznictwie pewne kontrowersje w aspekcie tego, czy dowód jego wniesienia ma mieć formę oryginału czy też wystarczy jego kserokopia. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można spotkać dwa rozbieżne stanowiska (por. wyrok KIO KIO/UZP 1514/10; wyrok KIO/UZP 1408/10).

Mając na uwadze argumentację przytoczoną w poszczególnych orzeczeniach, należy przychylić się raczej do praktycznego poglądu, który nakłada obowiązek wniesienia wadium w oryginale, gdyż tylko taka forma umożliwia Zamawiającemu bezwarunkowe skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych.

(1) Patrz art. 46 ust. 4a) i ust. 5 - Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Lech Wendołowski
  Podpis elektroniczny, jak każda nowość w wirtualnej przestrzeni, budzi pewne obawy. Wynikają one głównie z braku wiedzy o tego typu instrumentach i procedurach z ich wykorzystaniem.
  Podpis elektroniczny
 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

  Zamówienia publiczne
  Irena Skubiszak-Kalinowska
  Opis przedmiotu zamówienia należy do czynności związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie publiczne i stanowi nieodłączny oraz podstawowy element treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Precyzyjna deskrypcja, co konkretnie ma zostać zakupione, jest jednocześnie obowiązkiem, jak i uprawnieniem zamawiającego.
  Prace budowlane
 • Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Poprawa tzw. omyłki według ustawy Prawa zamówień publicznych jest możliwa w sytuacji, gdy omyłka polega na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jej poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.
  Niekiedy okazać się może, że omyłki nie można poprawić, a ofertę należy odrzucić.
 • Termin zawarcia umowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, bądź też z którym zostały ustalone istotne warunki umowy, jest ostatnim etapem procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia publicznego.
  Termin zawarcia umowy