Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

Ksenia Latos
09.04.2015 , aktualizacja: 10.04.2015 10:56
A A A
Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych (Fot.shutterstock)

Gdzie szukać zasad udzielania tzw. zamówień wielorodzajowych? Kiedy sumowanie zamówień ma sens? Do jakich przepisów prawnych się stosować?
Pytanie:

Zamawiający wybudował szkołę. Obecnie chce przeprowadzić postępowanie na jej wyposażenie. W jego ramach będzie zarówno wyposażenie trwale związane z obiektem np. drabinki w sali gimnastycznej oraz niewiązane trwale - typu ławki krzesełka. Jak ustalić wartość zamówienia na pierwsze wyposażenie szkoły? Czy należy sumować z wcześniej udzielonym zamówieniem na roboty budowlane czy traktować jako odrębne postępowanie i nie sumować?

Odpowiedź:

Roboty budowlane stanowią odrębny przedmiot zamówienia i do ich realizacji ustawa przewiduje inny rygor formalny niż w przypadku dostaw. W tym przypadku nie ma podstaw do sumowania wartości robót budowlanych oraz dostaw stanowiących wyposażenie szkoły. Możliwe jest przeprowadzenie jednego postępowania polegającego na budowie i wyposażeniu, lecz należy w tym przypadku zastosować art. 6 ustawy Pzp

W przypadku gdy udzielono już zamówienia publicznego na roboty budowlane sumowanie wartości tych dwóch zadań jest bezcelowe. Sumowanie może mieć jedynie znaczenie dla celów określenia wartości prowadzonej inwestycji.

Udział wartościowy zamówień

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy Pzp  ustawodawca przewidział możliwość udzielania przez zamawiającego zamówień wielorodzajowych, a więc zamówień, na które składają się jednocześnie dostawy, usługi lub roboty budowlane. Wskazał jednakże, że w takim przypadku do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. W świetle treści art. 5 ust. 3 Pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą łączyć innych zamówień z usługami, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp

Tylko niektóre rodzaje zamówień 

Zasady udzielania tzw. zamówień wielorodzajowych określone w art. 6 ustawy Pzp na świadczenia obejmujące łącznie dostawy, usługi lub roboty budowlane nie pozwalają zamawiającemu udzielić zamówienia na świadczenie obejmujące roboty budowlane i dostawy niezbędne do ich wykonania. Dotyczy to w szczególności zasad obliczania wartości zamówienia i określania, jakie przepisy związane z rodzajem zamówienia należy stosować. Ustawa Pzp rozstrzyga ten problem tylko w zakresie zamówienia na łączne zamawianie: usług i dostaw, robót budowlanych i usług, robót budowlanych i dostaw niezbędnych do ich wykonania oraz dostaw i usług polegających na rozmieszczeniu lub instalacji tych dostaw.

Podstawa prawna

art. 5 ust. 1, 3, art. 6, art. 29 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)art. 29 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także