Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

Andrzej Łukaszewicz
05.06.2015 , aktualizacja: 03.06.2015 09:15
A A A
Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.

Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty. (Fot. Shutterstock)

Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę nie mogą doprowadzić do zmiany treści oferty. Jeśli jednak zamawiający uzupełnia ofertę o parametry w niej wcześniej nie umieszczone, treść oferty ulega zmianie.
Pytanie:

W przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych jeden z wykonawców przygotowując formularz ofertowy nie zawarł pełnego opisu przedmiotu zamówienia dla kilku pozycji (opisu wymaganego przez zamawiającego). Prawdopodobnie przerabiał formularz przygotowany przez zamawiającego i stworzył zbyt wąską kolumnę - w efekcie część opisu została ucięta. Czy zamawiający w takiej sytuacji powinien odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako niezgodną z siwz ? Ucięta część dotyczy np. grubości folii. Czy zamawiający może być pewny, że wykonawca oferuje i wycenił wymaganą przez niego grubość folii? Czy wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty - i czy nie zmieni to treści oferty, jeśli wykonawca w wyniku wyjaśnień uściśli jaką folię oferuje? Czy może stwierdzoną niezgodność oferty z siwz należy poprawić jako omyłkę ? Jeśli tak, to jaką? Zamawiający nie żądał żadnych dokumentów przedmiotowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymogom.

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego krajuOdpowiedź:

W pierwszej kolejności zamawiający powinien dokonać oceny czy opis proponowanego asortymentu stanowi dokument, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dokumenty typu opis należy do grupy dokumentów, których zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Jeżeli dokument złożony przez wykonawcę pełni funkcję dokumentu potwierdzającego spełnianie stawianych warunków i zawiera błędy, zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wykonawcę do uzupełnienia dokumentu.

Jeżeli formularz ofertowy skonstruowany został w taki sposób, że wykonawca zobowiązany był wykazać proponowane przez siebie parametry, to formularz ten stanowi treść oferty. W przypadku, gdy treść oferty jest niezgodna siwz zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę jeżeli niemożliwe będzie dokonanie poprawienia innej omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Tym samym analizie podlegać będzie możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Niemniej jednak wyjaśnienia nie mogą doprowadzić do zmiany treści oferty co miałoby miejsce w przypadku, gdyby zamawiający uzupełnił treść oferty o parametry w niej nie umieszczone.Kup taniej od komornika Licytacje, licytacje komornicze - najnowsze ogłoszenia z całej Polski

Podstawa prawna

- art. 26, art. 87, art. 89 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907);

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).

Zobacz także
Ogłoszenia różne